Główny Urząd Miar w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Wydziale Badań i Rozwoju Oprogramowania w Biurze Informatyki i Badania Oprogramowania

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Elektoralna 2
  00-950 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie i dokumentowanie badań kas rejestrujących i przyrządów pomiarowych w zakresie konstrukcji i bezpieczeństwa danych w zakresie zgodności z wymaganiami prawa i dokumentami normatywnymi,
 • dokonywanie oceny bezpieczeństwa i konstrukcji kas rejestrujących i przyrządów pomiarowych w zakresie zgodności z wymaganiami prawa i dokumentami normatywnymi,
 • prowadzenie badań oprogramowania wbudowanego w zakresie kontroli wersji oraz weryfikacji zabezpieczenia przed modyfikacjami,
 • opracowywanie projektów lub propozycji zmian w stosowanych na stanowisku procedurach badań w zakresie poprawy ich efektywności,
 • opracowywanie narzędzi informatycznych i sprzętowych do badań kas rejestrujących i przyrządów pomiarowych w zakresie doskonalenia metod badań,
 • sprawuje nadzór nad przydzielonymi przyrządami badawczo-pomiarowymi Wydziału w zakresie ich rozliczalności i sprawności technicznej.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w laboratorium

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. W budynku znajduje się winda, są także łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe profilowe: elektroniczne, informatyczne lub kierunki związane (elektryczne, automatyka, kierunki związane z przetwarzaniem sygnałów lub programowaniem układów cyfrowych),
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność komunikacji w języku angielskim,
  • wiedza z dziedziny budowy urządzeń elektronicznych,
  • znajomość zasad programowania układów mikrokontrolerów,
  • znajomość metod zabezpieczania oprogramowania i danych cyfrowych,
  • umiejętność obsługi serwisowej urządzeń elektronicznych,
  • znajomość zagadnień związanych z obsługą sytuacji awaryjnych,
  • podstawowa znajomość podstaw ustawy Prawo o Miarach oraz aktów wykonawczych,
  • podstawowa znajomość KPA.

wymagania dodatkowe

 • posiadanie certyfikatu dostępu do informacji o klauzuli POUFNE,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • podstawowa znajomość systemów operacyjnych rodziny Linux itp.,
 • znajomość metod testowania oprogramowania,
 • umiejętność programowania w językach C lub asembler,
 • umiejętność projektowania układów cyfrowych,
 • 1 rok doświadczenia w obszarze elektroniki cyfrowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • kopie zaświadczeń o ukończeniu szkoleń,
 • kopia dokumentu potwierdzającego dostęp o informacji o klauzuli POUFNE,
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego.

Termin składania dokumentów:

  12-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Urząd Miar
  Elektoralna 2
  00-139 Warszawa
  lub składać w Recepcji GUM w godz. 8.00 – 16.00 z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko specjalisty w BI – nie otwierać”.

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

  Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów.

  Przypominamy o obowiązku składania dokumentów w języku polskim.

  Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Wzór oświadczeń dostępny na stronie www.gum.gov.pl w zakładce „Praca w GUM”.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 581 93 94,