Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Wydziale Statystyki Pomocy Społecznej i Wymiaru Sprawiedliwości w Departamencie Badań Społecznych i Warunków Życia

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Główny Urząd Statystyczny
  Al. Niepodległości 208
  00-925 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • współudział w opracowywaniu metodologii, organizacji i realizacji badania statystycznego na temat form opieki nad dziećmi do lat 3, w celu terminowego uzyskania danych, a także analiza poprawności wyników badania na poszczególnych etapach (tablice kontrolne, wynikowe, publikacyjne). Inicjowanie dostosowania badania żłobków i klubów dziecięcych do zmian prawno-ekonomicznych,
 • współuczestnictwo w opracowywaniu i analizie, pozyskiwanych ze źródeł administracyjnych, danych w obszarze świadczeń z pomocy społecznej w celu zapewnienia odpowiedniej jakości informacji,
 • przygotowywanie danych i analiz pochodzących z badań statystyki publicznej i źródeł administracyjnych w celu zabezpieczenia potrzeb informacyjnych organizacji międzynarodowych (Eurostat, OECD, UNICEF),
 • współudział w opracowywaniu, prezentowaniu, upowszechnianiu i udostępnianiu wyników badań, analiz statystycznych oraz w przygotowywaniu materiałów analitycznych, szczególnie w obszarze świadczeń z pomocy społecznej oraz żłobków i klubów dziecięcych, zgodnie z odpowiednimi programami badań statystycznych statystyki publicznej oraz wiążącymi GUS zobowiązaniami międzynarodowymi,
 • współuczestnictwo w przygotowaniu rocznych publikacji analitycznych z zakresu pomocy społecznej i opieki nad dzieckiem i rodziną w celu przedstawienia danych statystycznych uzyskanych w prowadzonych badaniach,
 • uczestnictwo w innych bieżących pracach wydziału np. opiniowaniu aktów prawnych i innych dokumentów, w tym w języku angielskim, w celu zapoznania się z rozwiązaniami metodologicznymi i zmianami legislacyjnymi.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – Praca administracyjno-biurowa.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście główne do budynku jest dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. Ponadto w budynku znajduje się tylko jedna toaleta przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych usytuowana na poziomie parteru.
  – Praca przy komputerze.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe z dziedziny nauk społecznych lub ekonomicznych.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3,
  • znajomość problematyki dotyczącej organizacji pomocy społecznej, polityki rodzinnej państwa,
  • znajomość programu badań statystycznych w zakresie pomocy społecznej i opieki nad małym dzieckiem,
  • ogólna znajomość metodologii badań statystycznych,
  • znajomość ustawy o statystyce publicznej,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
  • umiejętność obsługi komputera (MS Office),
  • wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
  • rzetelność,
  • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
  • komunikacja interpersonalna, komunikacja pisemna,
  • współpraca,
  • myślenie analityczne.

wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym,
 • znajomość pakietu statystycznego np: SPSS, SAS,
 • doświadczenie w zakresie opracowywania lub wykorzystywania badań i analiz.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na wymaganym poziomie.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie innych dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań niezbędnych i dodatkowych.

Termin składania dokumentów:

  30-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Urząd Statystyczny
  Biuro Organizacji i Kadr
  pok. 234 lub 251
  Al. Niepodległości 208
  00-925 Warszawa
  (w godz. 8.15-16.15)

  koniecznie z dopiskiem: oferta nr 48/BS/2016

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie brutto ok. 2 342 zł + dodatek stażowy.

  Po upływie terminu składania dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej GUS zostanie upowszechniona lista kandydatek/kandydatów, spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem. Oferty złożone po terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/glowny-urzad-statystyczny/.
  Wymagane oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 608 30 42, 608 30 95, 608 33 29.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.