Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Wydziale Statystyki Międzynarodowej w Departamencie Analiz i Opracowań Zbiorczych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Główny Urząd Statystyczny
  Al. Niepodległości 208
  00-925 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie tablic wynikowych oraz komentarzy metodologiczno-zakresowych (redakcja, korekty) z zakresu porównań międzynarodowych do zbiorczych roczników, modułu „Porównania międzynarodowe”, materiałów na potrzeby Kierownictwa GUS, jak również do publikacji i folderów przygotowywanych okazjonalnie oraz na specjalne zamówienie,
 • opracowywanie analiz dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej świata, jego regionów oraz poszczególnych krajów w celu zaspokojenia potrzeb informacyjnych użytkowników danych statystycznych,
 • monitorowanie spójności tematycznej opracowywanych informacji, gromadzonych danych i publikacji pod względem porównywalności metodologii stosowanej w statystyce polskiej oraz statystyce innych państw bądź grup krajów w celu zapewnienia zgodności zakresowej prezentowanych danych,
 • uczestniczenie w pracach związanych z opracowywaniem materiałów graficznych i kartograficznych na potrzeby Wydziału w celu realizacji funkcji edukacyjnej statystyki publicznej oraz zaspokojenia potrzeb informacyjnych użytkowników.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – Praca administracyjno-biurowa.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście główne do budynku jest dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. Ponadto w budynku znajduje się tylko jedna toaleta przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych usytuowana na poziomie parteru.
  – Praca przy komputerze.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • wiedza nt. sytuacji społeczno-gospodarczej kraju i świata,
  • znajomość zagadnień z zakresu makroekonomii i statystyki,
  • znajomość zasad redakcyjnych publikacji,
  • ­znajomość systemu badań statystycznych,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym,
  • ­znajomość ustawy o statystyce publicznej,
  • ­znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • ­umiejętność obsługi komputera (MS Office),
  • ­wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
  • ­rzetelność,
  • ­organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
  • ­komunikacja interpersonalna, komunikacja pisemna,
  • ­współpraca, kreatywność,
  • ­myślenie analityczne,
  • ­podejmowanie decyzji i odpowiedzialność.

wymagania dodatkowe

 • ­wykształcenie ekonomiczne, statystyczne lub pokrewne,
 • ­znajomość języka francuskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym,
 • ­znajomość zagadnień z zakresu ekonometrii,
 • ­znajomość międzynarodowych baz danych (Eurostatu, OECD),
 • ­znajomość SPSS lub SAS,
 • ­umiejętność obsługi programów graficznych (np. MapInfo),
 • ­poświadczenie znajomości języka obcego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na wymaganym poziomie.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie innych dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań niezbędnych i dodatkowych.

Termin składania dokumentów:

  30-05-2016

Miejsce składania dokumentów:


  Główny Urząd Statystyczny
  Biuro Organizacji i Kadr
  pok. 234 lub 251
  Al. Niepodległości 208
  00-925 Warszawa
  (w godz. 8.15-16.15)

  koniecznie z dopiskiem: oferta nr 50/AZ/2016

Inne informacje:


  Proponowane wynagrodzenie brutto ok. 2 248 zł +dodatek stażowy.

  Po upływie terminu składania dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej GUS zostanie upowszechniona lista kandydatek/kandydatów, spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem. Oferty złożone po terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/glowny-urzad-statystyczny/.

  Wymagane oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 608 30 95, 608 30 42, 608 33 29.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.