Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Samodzielnym Referacie Administracyjnym w Biurze Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Poznaniu
  Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie
  ul. J. Dekana 6
  64-100 Leszno

Miejsce wykonywania pracy:

 • Leszno

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • rejestrowanie pism wpływających w komputerowym systemie ewidencji korespondencji,
 • wprowadzanie wydanych przez Biuro KIP w Lesznie interpretacji przepisów prawa podatkowego do Bazy Systemu Informacji Podatkowej Ministerstwa Finansów,
 • bieżąca wysyłka korespondencji (kopertowanie, adresowanie, rejestracja w książce nadawczej, załatwianie reklamacji),
 • sprawdzanie opłat uiszczanych przez podatników za wydanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego,
 • dokonywanie podziału korespondencji wpływającej i jej doręczanie poszczególnym komórkom organizacyjnym Biura KIP w Lesznie,
 • prowadzenie ewidencji wpływów oraz wypożyczeń książek i czasopism,
 • powielanie, skanowanie i oprawianie dokumentów.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy monitorze ekranowym,
  – budynek dwupiętrowy,
  – brak podjazdów, wind oraz toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie średnie ogólnokształcące lub ekonomiczne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • bardzo dobra znajomość obsługi komputera i innych urządzeń biurowych,
  • podstawowa wiedza na temat obowiązujących przepisów prawa podatkowego oraz Ordynacji Podatkowej,
  • komunikatywność i zdolności analityczne.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe,
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi sekretariatu lub kancelarii,
 • umiejętność planowania i organizowania pracy na własnym stanowisku,
 • dokładność i systematyczność,
 • umiejętność współdziałania i pracy w grupie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie świadectw pracy i innych dokumentów dotyczących kwalifikacji, uprawnień i umiejętności kandydata

Termin składania dokumentów:

  09-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa w Poznaniu
  Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie
  ul. J. Dekana 6
  64-100 Leszno
  z dopiskiem „oferta pracy – kancelaria 8”.

Inne informacje:

  Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego. Życiorys, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis kandydata.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 065 61 98 900.