Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw wdrożeń, trener, konsultant
 • w Pierwszym Oddziale Informatyki Izby Skarbowej w Poznaniu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Poznaniu
  Plac Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja zadań trenera, prowadzenie szkoleń użytkowników końcowych z Urzędów Skarbowych w systemie e-Podatki,
 • koordynowanie i wspomaganie wdrożenia nowych aplikacji w urzędach skarbowych,
 • nadzór nad poprawną rejestracją danych w systemach centralnych,
 • doradzanie i pomoc związana z rozwiązywaniem problemów zgłaszanych przez użytkowników końcowych, opracowanie zasad prawidłowej obsługi,
 • przygotowywanie scenariuszy szkoleniowych oraz materiałów niezbędnych do realizacji szkoleń,
 • udział w pracach analitycznych i testowych,
 • monitorowanie i koordynowanie związków pomiędzy aplikacjami.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • -praca wykonywana na terenie działania jednostki,
  -praca wykonywanie przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – budynki wielopiętrowe,
  – brak podjazdów, wind oraz toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • komunikatywność i umiejętność prowadzenia szkoleń,
  • umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i stresowych,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność rozwiązywania złożonych problemów,
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • znajomość oprogramowania Microsoft Office i Open Office.

wymagania dodatkowe

 • znajomość zagadnień dotyczących rachunkowości podatkowej lub egzekucji administracyjnej,
 • znajomość przepisów podatkowych i funkcjonowania systemu podatkowego na poziomie umożliwiającym sprawne i fachowe rozwiązywania problemów,
 • dokładność i systematyczność,
 • umiejętność planowania i organizowania pracy na własnym stanowisku.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  11-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Plac Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań
  z dopiskiem „oferta pracy -trener, konsultant IF1”

Inne informacje:

  Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 65 78 407, 61 85 86 271.