Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Wydziale Konsultantów w Biurze Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie
  ul. J. Dekana 6
  64-100 Leszno

Miejsce wykonywania pracy:

 • Leszno

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane drogą telefoniczną oraz e-mailową w zakresie obowiązującego systemu podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej,
 • opracowywanie i aktualizacja kart Poradnika Pytań i Odpowiedzi w celu wykorzystywania w trakcie udzielania informacji telefonicznych, dokształcania i doskonalenia swoich umiejętności oraz ujednolicania informacji podatkowej,
 • przygotowywanie i prowadzenie szkoleń w celu utrwalania wiedzy merytorycznej oraz doskonalenia umiejętności w zakresie komunikacji werbalnej,
 • przygotowywanie materiałów informacyjnych oraz prasówek w celu dostępu do aktualnych informacji o tematyce podatkowej,
 • współpraca z innymi komórkami Biura KIP w Lesznie oraz pozostałymi Biurami KIP w celu wychwycenia rozbieżności interpretacyjnych oraz wypracowania jednolitego stanowiska,
 • sygnalizowanie rozbieżności interpretacyjnych w zakresie udzielanych odpowiedzi i zgłaszanie ich przełożonemu w celu ujednolicenia stanowiska.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,
  – nietypowe godziny pracy (7.00 – 15.00, 8.00 – 16.00 i 10.00 – 18.00),
  – stres związany z obsługą klientów zewnętrznych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy monitorze ekranowym,
  – budynek dwupiętrowy,
  – brak podjazdów, wind oraz toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie ogólnokształcące lub ekonomiczne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość obowiązujących przepisów prawa podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej,
  • komunikatywność,
  • znajomość obsługi komputera,
  • umiejętność prostego i precyzyjnego formułowania odpowiedzi.

wymagania dodatkowe

 • rzetelność i odpowiedzialność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • wykształcenie wyższe ekonomiczne, administracyjne, prawnicze lub wyższe bez wymaganego profilu i studia podyplomowe z zakresu rachunkowości lub prawa podatkowego,
 • 1 rok doświadczenia w pracy w administracji podatkowej lub celnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata.

Termin składania dokumentów:

  06-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie
  ul. J. Dekana 6
  64-100 Leszno
  z dopiskiem „oferta pracy – ILK-4”.

Inne informacje:

  O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego lub data wynikająca z datownika urzędu.
  Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Życiorys, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis kandydata.
  Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania rekrutacyjnego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 656198900.