Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Samodzielnym Oddziale Płac

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 4

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Poznaniu
  Pl. C.Ratajskiego 5
  61-726 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań
 • Izba Skarbowa w Poznaniu
  Pl. C. Ratajskiego 5
  61-726 Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Obliczanie wynagrodzeń i innych składników płac pracowników,
 • sporządzanie list płac,
 • prowadzenie kart wynagrodzeń oraz kart zasiłkowych,
 • ustalanie uprawnień pracowników do zasiłków oraz ich naliczanie,
 • obliczanie wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych ( umów zleceń i o dzieło),
 • sporządzanie przelewów dotyczących wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych pracowników w systemie płacowym
 • sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych dla pracowników ( PIT-11, PIT-40, PIT-8B)
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu Rp-7.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • bardzo dobra znajomość obsługi komputera i innych urządzeń biurowych,
  • komunikatywność i zdolności analityczne,
  • dokładność i systematyczność,
  • umiejętność współdziałania i pracy w grupie,
  • umijętność pracy pod presją czasu.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość przepisów dotyczących wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych,
 • umiejętność stosowania przepisów w praktyce,
 • doświadczenie zawodowe w zakresie płac,
 • umiejętność planowania i organizowanie pracy na własnym stanowisku.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  25-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Pl. Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań

  z dopiskiem ” Oferta pracy – IS Poznań / RW ”

Inne informacje:

  Umowa o pracę na czas określony. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego lub data wynikająca z datownika urzędu. Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego. Życiorys, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia powinny zawierać podpis kandydata. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone