Izba Skarbowa w Warszawie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
 • w Samodzielnym Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa
  ul. A. Felińskiego 2B
  01-513 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa i woj. mazowieckie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w celu przekazania Dyrektorowi Izby Skarbowej aktualnych analiz jego stanu,
 • prowadzenie instruktażu ogólnego w ramach szkolenia wstępnego dla osób zatrudnianych w Izbie Skarbowej w celu właściwego przygotowania pracowników do pracy,
 • prowadzenie w pełnym zakresie dokumentacji związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy, prowadzenie rejestrów takich jak: wypadków w pracy, chorób zawodowych, pomiarów, w celu zapewnienia kontroli realizacji tych zadań,
 • uczestniczenie w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy w celu zapewnienia właściwej realizacji przepisów w tym zakresie oraz przedstawienia dokumentacji powypadkowej do zatwierdzenia Dyrektorowi Izby Skarbowej,
 • doradzanie podczas organizowania stanowisk pracy w celu zapewnienia warunków pracy zgodnych z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasadami ergonomii i eliminowaniem ryzyka zawodowego,
 • uczestniczenie w konsultacjach z pracownikami oraz w pracach zakładowej komisji bezpieczeństwa i higieny pracy w celu zapewnienia merytorycznego wsparcia i doradztwa związanego z wypracowaniem procedur zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy,
 • uczestniczenie w opracowywaniu planów modernizacji Izby Skarbowej w celu zapewnienia zastosowania rozwiązań zgodnych z przepisami bhp oraz poprawiającymi jego stan.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – Praca w siedzibie urzędu w systemie 8-godzinnym, jednozmianowym.
  – Praca z dokumentami, przy monitorze ekranowym ponad 4 godziny dziennie.
  – Pomieszczenia pracy oświetlone światłem naturalnym oraz sztucznym.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – Praca administracyjno-biurowa, przy wykorzystaniu sprzętu biurowego.
  – Praca złożona wymagająca samodzielności.
  – Kontakt z instytucjami zewnętrznymi nadzorującymi prawo pracy.
  – Praca również w obiektach nie dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

  Inne
  Konieczność zastępowania innych pracowników Samodzielnego Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. BHP podczas ich nieobecności (w tym kierującego Samodzielnym Wieloosobowym Stanowiskiem Pracy ds. BHP) – wykonywanie czynności służbowych w innych urzędach skarbowych na terenie województwa mazowieckiego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w służbie bhp (dot. wyłącznie osób posiadających ukończone studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy).
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • aktualne szkolenie okresowe dla służby bhp,
  • komunikatywność,
  • bieżąca znajomość przepisów bhp i Kodeksu pracy,
  • umiejętność pracy w zespole;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentów potwierdzających staż pracy w służbie BHP (dot. wyłącznie osób posiadających ukończone studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy)
 • kopia dokumentów potwierdzających aktualne szkolenie okresowe dla służby bhp.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  04-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  ul. A. Felińskiego 2B
  01-513 Warszawa

  z dopiskiem
  IS ogłoszenie nr 175465

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Prosimy o zaznaczanie na przesyłanych dokumentach numeru ogłoszenia na jakie składana jest oferta.
  W przypadku ofert przesłanych za pośrednictwem poczty decyduje data nadania oferty, tj. data stempla pocztowego. Oferty nadane po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. Życiorys, list motywacyjny powinny zawierać oryginalny podpis kandydata. Wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać oryginalny podpis kandydata. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Skarbowej, które są dostępne na stronie BIP pod adresem:
  http://www.warszawa.apodatkowa.gov.pl/izba-skarbowa-w-warszawie/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 56 18 021.