Izba Skarbowa w Zielonej Górze

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw ds. kadr
 • w Samodzielnym Oddziale Obsługi Kadr

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa
  ul. Generała Władysława Sikorskiego 2
  65-454 Zielona Góra

Miejsce wykonywania pracy:

 • Zielona Góra

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie i realizacja procesu oraz dokumentacji związanej z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy pracowników Izby Skarbowej,
 • sporządzanie sprawozdań, informacji, zestawień i analiz z zakresu zatrudnienia, wykorzystania funduszu płac i przekazywanie na potrzeby Ministerstwa Finansów, KPRM, Dyrektora Izby Skarbowej,
 • przygotowyanie dokumentacji w sprawach emerytalno-rentowych i przekazywanie do ZUS, zgłaszanie nowozatrudnionych pracowników poprzez program Płatnik w celu ich ubezpieczenia,
 • opracowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych, dotyczących obszarów objętych zakresem czynności na opisywanym stanowisku pracy.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • stres związany z kontaktami z pracownikami urzędów skarbowych i Izby Skarbowej

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • raca siedząca przy komputerze powyżej 4 godzin, wykonanie czynności typowej pracy biurowej za pomocą komputerów oraz urządzeń biurowych, bariery architektoniczne – brak wind i podjazdów,

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne lub ogółnokształcące
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze kadr
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy o słuzbie cywilnej, Kodeksu pracy, przepisów o ubezpieczeniach społecznych,
  • biegła obsługa komputera,
  • dobra organizacja pracy,
  • umiejętność pracy pod presją czasu,

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe uzupełnione studiami podyplomowymi z zakresu prawa pracy, zarządzania zasobami ludzkimi, pokrewne
 • doświadczenie w obsłudze programu Płatnik,
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze kadr w administracji

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  11-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  ul. Generała Władysława Sikorskiego 2
  65-454 Zielona Góra

Inne informacje:

  W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Kandydaci zakwalifikowani, którzy spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie testu e-mailem lub telefonicznie. Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę oraz własnoręczny i czytelny podpis (wzory oświadczeń, które kandydaci mogą wykorzystać zamieszczone są na stronie BIP Izby www.bip.iskarb.pl w zakładce „Ogłoszenia o pracy”). List motywacyjny powinien być czytelnie i własnoręcznie podpisany. Oferty dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem wyłonionym podczas naboru, oferty nie spełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną komisyjnie zniszczone. Testy rekrutacyjne oraz rozmowy kwalifikacyjne odbywają się w siedzibie Izby Skarbowej w Zielonej Górze. Dodatkowe informacje można uzyskać po nr tel. 68 456 07 60”.