Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw centralnej analizy ryzyka zewnętrznego
 • w Samodzielnym Oddziale ds. Analiz i Planowania Administracji Podatkowej (centrum kompetencyjne)

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa we Wrocławiu
  ul. Powstańców Śl. 24, 26
  53-333 Wrocław

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie analiz mających na celu zidentyfikowanie oraz ocenę wartości nowych obszarów ryzyka zewnętrznego, jak również analizy stanu zagrożenia oszustwami podatkowymi w obszarach zadań wykonywanych przez administrację podatkową
 • prowadzenie centralnego rejestru ryzyk poprzez dokonywanie opisów obszarów ryzyka zawierających w szczególności wskazanie zakresu, przyczyn oraz charakteru nieprawidłowości występujących w ramach obszarów, typu i segmentu podatników powiązanych z obszarem ryzyka oraz oszacowanie potencjalnych konsekwencji występowania ryzyka
 • opracowywanie projektu Krajowego Planu Działań, określającego wybór kierunków i rodzajów działań mających na celu redukcję ryzyk do poziomu akceptowalnego
 • zarządzanie strategicznymi i taktycznymi analizami ryzyka prowadzonymi w ramach AP, w szczególności poprzez prowadzenie Centralnego Rejestru Analiz oraz Centralnego Rejestru Skryptów
 • opracowywanie merytoryczne kryteriów analizy podmiotowej i przedmiotowej, które służyć będą do segmentacji przedsiębiorców z uwagi na ich wiarygodność, jak również selekcji podmiotów do działań weryfikacyjnych
 • analizowanie materiałów zgromadzonych w ramach działań komórki, w celu skorygowania kierunków i metod dalszych prac analitycznych
 • przygotowywanie materiałów informacyjnych oraz prowadzenie działań edukacyjnych w celu wsparcia organów administracji podatkowej
 • sporządzanie zbiorczych sprawozdań w celu monitorowania procesów związanych z zarządzaniem ryzykiem zewnętrznym.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • -stanowisko o charakterze administracyjno-biurowym
  -praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie
  -krajowe wyjazdy służbowe
  -zagrożenie korupcją

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – budynek biurowy: siedziba Izby Skarbowej przy ul. Powstańców Śl. 24, 26 we Wrocławiu,
  – przy budynku, na parkingu zewnętrznym, znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
  – wejście do budynku od strony ul. Powstańców Śl. przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych,
  – dojazd na wszystkie piętra zapewniony jest dźwigiem osobowym przystosowanym dla osób niepełnosprawnych,
  – na każdym piętrze znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych,
  -budynek konferencyjny (B) również przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych,
  – stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem ekranowym oraz inne urządzenia biurowe,
  – praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
  – zaplecze socjalne.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego Doświadczenie w wykonywaniu analiz: •z wykorzystaniem metod analizy statystycznej, • z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi informatycznych do prowadzenia analizy statystycznej (alternatywnie SAS, Statistica, PASW Statistics – SPSS, MS SQL Server Analysis Services)
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • samodyscyplina,
  • umiejętność samodzielnego organizowania pracy,
  • umiejętności analityczne oraz formułowania syntetycznych wniosków (w tym w zakresie analizy i sprawozdań),
  • znajomość przepisów prawa podatkowego,
  • komunikatywność,
  • bardzo dobra znajomość arkusza kalkulacyjnego wchodzącego w zakres pakietu biurowego,
  • umiejętność pracy pod presją czasu i w sytuacjach stresowych

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe: prawnicze, administracyjne, ekonomiczne, matematyczne lub informatyczne,
 • znajomość oprogramowania specjalistycznego Oracle Discoverer,
 • znajomość funkcjonowania systemu POLTAX i jego podsystemów,
 • doświadczenie zawodowe: powyżej 1 roku w komórce analiz i planowania, kontroli podatkowej lub w komórkach wymiarowych urzędów skarbowych; w izbie skarbowej; urzędzie kontroli skarbowej lub w organach Służby Celnej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymaganie niezbędne w zakresie doświadczenia zawodowego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów, potwierdzających wymagania dodatkowe w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego

Termin składania dokumentów:

  08-01-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa we Wrocławiu
  ul. Powstańców Śl. 24, 26
  53-333 Wrocław
  lub osobiście: kancelaria piętro 0/pok. 08

Inne informacje:

  Oferty można wysyłać także w formie elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
  Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne, zostaną poinformowani (telefonicznie lub e-mailem) o terminie dalszego etapu naboru. Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu) oraz numer ogłoszenia.
  W celu spełnienia wymagań formalnych należy dostarczyć kopie wszystkich ww. wymaganych dokumentów z poz. „wymagane dokumenty i oświadczenia”, więc m.in. kopii dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe: powyżej 1 roku w wykonywaniu analiz: z wykorzystaniem metod analizy statystycznej, z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi informatycznych do prowadzenia analizy statystycznej (alternatywnie SAS, Statistica, PASW Statistics – SPSS, MS SQL Server Analysis Services) oraz oświadczenia. Oświadczenia kandydatów muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. W przeciwnym razie oferta nie będzie spełniać wymogów formalnych.

  Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.

  Zachęcamy do zapoznania się z wewnętrzną procedurą naboru w Izbie Skarbowej we Wrocławiu, która jest dostępna na stronie internetowej Izby Skarbowej we Wrocławiu www.wroclaw.apodatkowa.gov.pl

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 71 365 27 42 (sprawy dotyczące zadań na stanowisku),
  71 365 27 05, (704) (sprawy organizacyjne i formalne).

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.