Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw sekretariatu
 • w Samodzielnym Jednoosobowym Stanowisku Pracy Sekretariatu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa we Wrocławiu
  ul. Powstańców Śl. 24,26
  53-333 Wrocław

Miejsce wykonywania pracy:

 • Góra
 • Urząd Skarbowy w Górze
  ul. Poznańska 4
  56-200 Góra

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie sekretariatu Naczelnika Urzędu w celu wsparcia bieżącej pracy Naczelnika Urzędu Skarbowego.
 • Prowadzenie spraw dotyczących wewnętrznych procedur postępowania, upoważnień do podejmowania czynności w imieniu Naczelnika Urzędu oraz innych dokumentów wydawanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań Naczelnika.
 • Organizowanie obiegu informacji i dokumentacji w celu zapewnienia prawidłowej obsługi Naczelnika Urzędu Skarbowego w obszarze zarządzania.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca przy monitorze ekranowym 4 godziny dziennie,
  – praca biurowa związana z obsługą klienta, przeważnie siedząca
  – praca w siedzibie urzędu na I piętrze w jednoosobowym pokoju,
  – budynek 2-kondygnacyjny, bez windy
  – praca jednozmianowa w porze dziennej
  – stanowisko nie jest przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych (niedosłyszących, niedowidzących oraz głuchoniemych)

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • budynku urzędu występują bariery architektoniczne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność obsługi aplikacji i urządzeń biurowych (edytora tekstu),
  • umiejętność redagowania pism,
  • komunikatywność,

wymagania dodatkowe

 • pożądane wykształcenie wyższe,
 • umiejętność obsługi systemów informatycznych funkcjonujących w resorcie finansów wymaganych na danym stanowisku,
 • doświadczenie zawodowe powyżej 1,5 roku w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych albo w urzędach mu podległych lub przez niego nadzorowanych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagania niezbędne w zakresie doświadczenia zawodowego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego

Termin składania dokumentów:

  11-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Powstańców Ślaskich 24,26
  53-333 Wrocław
  lub osobiście: kancelaria parter-pok. 05
  czy też w formie elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Inne informacje:

  Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne, zostaną poinformowani (telefonicznie lub e-mailem) o terminie dalszego etapu naboru. Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu) oraz numer ogłoszenia.

  W celu spełnienia wymagań formalnych należy dostarczyć kopie wszystkich ww. wymaganych dokumentów i oświadczeń z poz. „wymagane dokumenty i oświadczenia”. Oświadczenia kandydatów muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem, w przeciwnym razie oferta nie będzie spełniać wymogów formalnych.

  Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.

  Zachęcamy do zapoznania się z wewnętrzną procedurą naboru w Izbie Skarbowej we Wrocławiu, która jest dostępna na stronie internetowej Izby Skarbowej we Wrocławiu www.wroclaw.apodatkowa.gov.pl

  Metody i techniki naboru:
  – pisemny test wiedzy ( znajomość przepisów: ustawy o urzędach i izbach skarbowych, rozporządzenia w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedziby naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych, zarządzenia w sprawie organizacji urzędów skarbowych i izb skarbowych oraz nadania im statutów)
  – test umiejętności – zadanie komputerowe polegające na przygotowaniu pisma
  – rozmowa kwalifikacyjna.

  Kwota minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego wynosi 1218 zł

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 65/5441871
  (sprawy dotyczące zadań na stanowisku), 76/7461176 (sprawy organizacyjne i formalne).

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.