Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

 • Komendant Główny PSP
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Sekcji ds. dotacji KSRG w Biurze Finansów KG PSP

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
  ul. Podchorążych 38
  00-463 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • weryfikuje w zakresie finansowym sprawozdania z wykonania zadania publicznego w celu zatwierdzenia rozliczenia dotacji,
 • weryfikuje poprawność przedłożonych wniosków o przyznanie dotacji z budżetu państwa oraz przygotowuje umowy pod podpis Komendanta Głównego PSP w celu udzielenia dotacji jednostkom ochrony przeciwpożarowej,
 • opracowuje aneksy do umów w celu zapewnienia poprawnej realizacji zadania publicznego,
 • opracowuje zbiorcze rozliczenie dotacji budżetowej w celu ustalenia kwoty wydatkowanych i ewentualnych zwrotów niewykorzystanych środków,
 • kompletuje i archiwizuje dokumentację dotyczącą realizowanych zadań w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w siedzibie urzędu

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • budynki komendy nie są w pełni przystosowane dla osób niepełnosprawnych, bariery architektoniczne: brak zainstalowanych wind, brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenia higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy w administracji lub w pracy biurowej.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • bardzo dobra znajomość obsługi programów Excel, Word,
  • znajomość przepisów ustawy o Państwowej Straży Pożarnej,
  • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej,
  • znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,
  • znajomość przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • praca pod presją czasu,
  • umiejętność nawiązywania kontaktów,
  • dyspozycyjność i komunikatywność,
  • biegłość w posługiwaniu się narzędziami informatycznymi,
  • wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje odnośnie pracy wykonywanej na podstawie umowy cywilno prawnej wraz z okresami pracy).

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  02-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Prosimy przesłać na adres:
  Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
  Biuro Kadr i Organizacji
  ul. Podchorążych 38
  00-463 Warszawa
  lub składać osobiście:
  w siedzibie Urzędu przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie,
  w Kancelarii Ogólnej, w godzinach pracy: 8.15 do 16.15

Inne informacje:

  1) Na kopercie i w liście motywacyjnym prosimy dopisać BF – specjalista.
  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji,
  adres e-mail i numer telefonu.
  2) Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (w przypadku ofert złożonych drogą pocztową, za datę ich złożenia w terminie uważa się datę nadania).
  3) Uwaga! Weryfikacja spełnienia przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  4) Planowane techniki i metody naboru:
  – weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu,
  – test wiedzy,
  – rozmowa kwalifikacyjna.
  5) Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą informowane.
  6) Dokumenty kandydatek/kandydatów ujętych w protokole naboru przechowuje się przez okres 3 miesięcy od zakończenia procedury naboru zaś dokumenty pozostałych kandydatek/kandydatów przez okres 14 dni.
  7) Oferty osób niewyłonionych możliwe są do odebrania w ciągu 14 dni od dnia opublikowania wyniku naboru. Po upływie w/w terminów, dokumenty są komisyjnie niszczone.
  8) Dodatkowe informacje: (22) 523-33-67 (Biuro Finansów KG PSP).