Komenda Główna Policji w Warszawie

 • Komendant Główny Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Sekcji do spraw Poszukiwań Międzynarodowych Wydziału Koordynacji Poszukiwań Międzynarodowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Główna Policji
  ul. Puławska 148/150
  02-624 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynowanie wymiany informacji w zakresie prowadzenia poszukiwań międzynarodowych osób;
 • analizowanie, weryfikowanie, rozszerzanie, a następnie podejmowanie decyzji co do akceptacji wpisów wykonanych w SIS przez właściwe organy krajowe na podstawie art. 26 Decyzji 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 roku (zw. Decyzją SISII); po akceptacji wpisu opracowywanie stosownej dokumentacji w SISII oraz w aplikacji Interpolu;
 • koordynowanie wymiany informacji pomiędzy KGP a partnerami zagranicznymi oraz krajowymi organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości;
 • weryfikowanie poprawności sporządzonych i przesłanych przez uprawnione podmioty, formularzy zgłoszenia zatrzymania osób, na podstawie sprawdzenia w Systemie Informacji Schengen;
 • analizowanie spraw poszukiwawczych i weryfikowanie zgromadzonych w nich materiałów pod kątem występujących w nich związków przyczynowo-skutkowych, wskazywanie krajowym jednostkom oraz partnerom zagranicznym kierunków dalszego rozwoju spraw;
 • uczestniczenie w prowadzeniu szkoleń dla uprawnionych podmiotów krajowych; wdrażanie w obowiązki służbowe nowych pracowników w wydziale;
 • podczas pełnionych dyżurów (praca w godz. 12-20) wykonywanie czynności do spraw innych operatorów Sekcji ds. Poszukiwań Międzynarodowych I oraz poszukiwań z art. 26 Decyzji SISII i ekstradycji prowadzonych na wniosek organów zagranicznych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – nietypowe godziny pracy (w tym dyżury);
  – częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz;
  – krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – naturalne i sztuczne oświetlenie,
  – wymuszona pozycja ciała,
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
  – przy wejściu do budynku oraz w budynku znajduje się winda, brak podjazdów wewnątrz budynku.

  Inne
  Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik 1,900 kwoty bazowej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • powyżej 1 roku doświadczenia w zakresie współpracy międzynarodowej;
  • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego;
  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
  • umiejętność pracy w zespole;
  • umiejętność analitycznego myślenia;
  • komunikatywność;
  • umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce;
  • wiedza z zakresu prawa krajowego i międzynarodowego;
  • obsługa komputera w środowisku MS Windows, MS Office.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe z zakresu współpracy międzynarodowej;
 • znajomość drugiego języka francuskiego lub hiszpańskiego na poziomie komunikatywnym;
 • umiejętność pracy pod presją czasu i w sytuacjach stresogennych;
 • umiejętność negocjacji i argumentacji.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  15-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Główna Policji
  Gabinet Komendanta Głównego Policji
  Wydział Rozwoju Zasobów Ludzkich
  ul. Puławska 148/150
  02-514 UP Warszawa 12
  z dopiskiem w liście motywacyjnym „specjalista/BMWP-WKPM-SPM/BKGP 17/15”

Inne informacje:

  Techniki i metody selekcji wykorzystywane w naborze:
  – weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
  – analiza ofert spełniających wymagania formalne,
  – test wiedzy z zakresu informacji na temat dorobku prawnego Schengen, struktury i zadań polskiego biura Sirene oraz Systemu
  Informacyjnego Schengen drugiej generacji SIS II, sprawdzenie umiejętności praktycznych w zakresie obsługi pakietu Office,
  – rozmowa kwalifikacyjna.

  Umowa w zastępstwie na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika.
  Planowane rozpoczęcie pracy – w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia.
  Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Głównej Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.
  Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne. Decyduje data stempla pocztowego. Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://bip.kgp.policja.gov.pl/