Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Żorach

 • Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw techniki
 • w samodzielnym stanowisku pracy

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  44-240 Żory
  ul. Ogniowa 10

Miejsce wykonywania pracy:

 • Żory

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego.
 • Monitorowanie potrzeb, organizowanie przeglądów, zlecanie napraw i nadzór nad naprawami i konserwacją samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń oraz instalacji technicznych.
 • Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń.
 • Bieżąca realizacja zapotrzebowania w środki i części zamienne, oleje, smary i inne materiały eksploatacyjne.
 • Prowadzenie rozliczeń dotyczących transportu samochodowego, sprzętu silnikowego oraz dokumentacji kierowców.
 • Prowadzenie kontroli i nadzór nad: eksploatacją sprzętu technicznego, terminowością badań technicznych sprzętu znajdującego się na wyposażeniu jednostki oraz terminowością badań kierowców zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Zlecanie okresowych badań sprzętu specjalistycznego. Wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo kupowanych samochodów i sprzętu silnikowego.
 • Pełnienie zastępstwa w realizacji spraw bieżących podczas nieobecności pracownika samodzielnego stanowiska ds. kwatermistrzowskich.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • 1. Niezbędna samodzielność i inicjatywa – praca w samodzielnym stanowisku pracy ds. techniki polega na prowadzeniu spraw z zakresu techniki oraz pełnieniu zastępstwa w czasie nieobecności pracownika realizującego zadania w samodzielnym stanowisku pracy ds. kwatermistrzowskich. Stanowisko wymaga dużej samodzielności, inicjatywy, zdolności uczenia się i prawidłowego wyciągania wniosków, zdolności do podejmowania decyzji na podstawie analizy danych oraz umiejętności negocjacji. Stanowisko to wymusza na pracowniku samodzielne planowanie, organizowanie i realizowanie nałożonych obowiązków. Sprawa prowadzona jest samodzielnie przez pracownika od początku do końca, a tylko w sytuacjach szczególnych zwraca się do przełożonego o pomoc. W sytuacji takiej oczekuje się jednak od pracownika, że przedstawi własne propozycje rozwiązania problemu.
  2. Złożoność i kreatywność – występuje duża złożoność pracy wymagająca zmysłu organizacyjnego. Zakres zadań jest szeroki wymagający czasami działania natychmiastowego bez względu na czas wolny od pracy oraz możliwość pracy w godzinach nadliczbowych. Utrudnieniem są ograniczenia finansowe komendy w stosunku do realnych potrzeb, częste zmiany przepisów oraz ich niejednoznaczność. Zadania wymagają bardzo dobrej znajomości przepisów gospodarki transportowej i kodeksu ruchu drogowego. Ilość i różnorodność sprzętu technicznego wymagają od pracownika umiejętności analizy i interpretacji, a przede wszystkim aktualizacji posiadanej wiedzy technicznej i podejmowania samodzielnych decyzji o sposobie realizacji określonych zadań. Ważny jest również kontakt z pracownikami Komendy, instytucjami oraz firmami. Nieprzewidziane awarie wymagają szybkiego i sprawnego działania oraz częstego tworzenia nowatorskich rozwiązań technicznych. Wymaga się również analitycznego myślenia, nadzorowania i częstego koordynowania prac.
  3. Możliwe kilkudniowe krajowe wyjazdy służbowe poza teren zamieszkania.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • 1. Praca przy komputerze powyżej 4h dziennie – możliwe reprezentowanie komendy na zewnątrz podczas realizacji zadań związanych ze stanowiskiem pracy. Mogą się zdarzyć nietypowe godziny pracy ze względu na konieczność świadczenia pracy np.: w przypadku awarii sprzętu a także w przypadku podniesienia gotowości operacyjnej jednostki.
  2. Czynniki utrudniające pracę: nierównomierne natężenie obowiązków służbowych tzn: kumulowanie się spraw w czasie wolnym od pracy z powodu ciągłości służby systemu zmianowego, zmiany trybu pracy wynikające z innych zdarzeń losowych w komendzie; utrudniony kontakt ze strażakami z podziału bojowego pracującymi w systemie zmianowym.
  3. Narzędzia i materiały pracy – komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner, laminator, bindownica.
  4. Budynek nie jest dostosowany do pracy osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – bariery architektoniczne tj. brak podjazdu, brak windy, małe toalety, praca w biurze znajdującym się na piętrze.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok 6 miesięcy doświadczenia zawodowego pracy biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • posiadać prawo jazdy kat B;
  • posiadać obywatelstwo polskie, (z zastrzeżeniem art. 5 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej Dz. U. 2008 nr 227 poz. 1505);
  • korzystać z pełni praw publicznych;
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • posiadać kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy;
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

wymagania dodatkowe

 • znajomość obsługi programów komputerowych pakietu MS Office, w tym aplikacji bazodanowych;
 • znajomość ustawy o PSP, przepisów gospodarki transportowej i kodeksu ruchu drogowego;
 • umiejętność dochodzenia do wiedzy, umiejętność posługiwania się przepisami, umiejętność działania pod wpływem stresu, umiejętność organizacji pracy;
 • umiejętność sporządzania pism urzędowych, umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność negocjowania, umiejętność argumentowania;
 • odpowiedzialność, dokładność i skrupulatność, wysoka kultura osobista, samodzielność, dyspozycyjność;
 • inicjatywa i umiejętność pracy indywidualnie i w zespole;
 • mile widziane doświadczenie w zakresie związanym z techniką motoryzacyjną.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kserokopie świadectw pracy
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach lub szkoleniach
 • oryginał kwestionariusza osobowego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  18-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
  Ogniowa 10
  44-240 Żory

  w sekretariacie komendy w godzinach 8:00 – 15:00

Inne informacje:

  Oferty złożone po terminie, niekompletne, uchybiające wymogom formalnym nie będą rozpatrywane. Weryfikacji przedłożonych dokumentów oraz oceny przydatności posiadanych kwalifikacji, dokonuje komisja ds. naboru powołana przez Komendanta Miejskiego PSP w Żorach.
  Uwaga ! Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”.
  W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie spotkania związanego z naborem do 7 dni od dnia zakończenia przyjmowania ofert.
  Wyniki postępowania kwalifikacyjnego podane będą do publicznej wiadomości poprzez Biuletyn Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz BIP Komendy Miejskiej PSP w Żorach, stronę internetową Komendy Miejskiej PSP w Żorach oraz tablicy ogłoszeń.

  Proces naboru składa się z trzech etapów:
  • etap I – analiza złożonych dokumentów pod względem spełnienia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze,
  Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do etapu II naboru.
  • etap II – test wiedzy, kandydat w sumie może otrzymać 15 pkt,
  W przypadku małej liczby kandydatów przewodniczący komisji rekrutacyjnej ma prawo odstąpienia od testu wiedzy i zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną wszystkich kandydatów.
  • etap III – rozmowa kwalifikacyjna z komisją.
  Każdy członek komisji kwalifikacyjnej podczas rozmowy przydziela kandydatowi punkty w skali 0-10.
  Z kandydatem, który uzyskał największą liczbę punktów z testu i rozmowy kwalifikacyjnej oraz w największym stopniu spełnił wymagania dodatkowe zostanie nawiązany stosunek zatrudnienia, chyba że na podstawie wyników komisja uzna, że żaden z kandydatów nie powinien zostać zatrudniony.

  Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów naboru zostaną powiadomieni o ich terminie informacją zamieszczoną na stronie internetowej komendy w zakładce zatrudnienie.

  Dokumenty kandydatów ujętych w protokole naboru przechowuje się przez okres 3 miesięcy od zakończenia procedury naboru zaś dokumenty pozostałych kandydatów przez okres 14 dni. Oferty kandydatów niewyłonionych możliwe są do osobistego odebrania w ciągu 14 dni od dnia opublikowania wyniku naboru. Po upływie ww. terminów, dokumenty są komisyjnie niszczone.
  Przewidywane wynagrodzenie w okresie zatrudnienia wynosić może około 2100,00 zł brutto.