Komenda Miejska Policji w Białymstoku

 • Komendant Miejski Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw obsługi sekretariatu Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku
 • w Wydziale Prezydialnym, Kadr i Doskonalenia Zawodowego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Miejska Policji w Białymstoku
  ul. Bema 4
  15-369 Białystok

Miejsce wykonywania pracy:

 • Białystok

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie dziennika korespondencji dokumentacji jawnej oraz dziennika podawczego telegramów wpływających do Komendanta Miejskiego Policji i jego zastępców w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w KMP wm.,
 • obsługiwanie interesantów wewnętrznych i zewnętrznych w celu wsparcia pracy Komendanta Miejskiego Policji i jego zastępców
 • obsługiwanie poczty elektronicznej oraz urządzeń biurowych na potrzeby Komendanta Miejskiego Policji i jego zastępców w celu wsparcia ich w bieżącej pracy,
 • prowadzenie terminarza spraw załatwianych przez kierownictwo KMP w Białymstoku oraz kontrola terminów w celu wsparcia w bieżącej pracy Komendanta i jego zastępców,
 • przygotowywanie i obsługa organizacyjna spotkań, narad i odpraw w celu wsparcia pracy Komendanta Miejskiego Policji i jego zastępców,
 • zapewnienie estetyki pomieszczeń służbowych: sekretariatu i gabinetów kierownictwa w celu utrzymania dobrego wizerunku,
 • redagowanie pism okolicznościowych do interesantów wewnętrznych i zewnętrznych w celu wsparcia pracy Komendanta Miejskiego Policji i jego zastępców.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca
  z dokumentami, obsługa komputera poniżej 4 godzin na dobę, prowadzenie rozmów telefonicznych, praca w podstawowym systemie czasu pracy od godziny 7.30 do godziny 15.30, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. W związku z obsługą organizacyjną spotkań , odpraw i narad wymagana jest na stanowisku pracy pełna dyspozycyjność pracownika.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko zlokalizowane w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Stanowisko usytuowane na drugim piętrze budynku. Do budynku prowadzą schody, jest też winda dla osób niepełnosprawnych, którą można dostać się do wejścia głównego. Wewnątrz budynku jest winda. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynku dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 7 miesięcy stażu pracy w pracy biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów regulujących pracę kancelaryjno – biurową
  • znajomość ustawy o Policji
  • umiejętność obsługi komputera, faksu, kserokopiarki
  • umiejętności interpersonalne

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  15-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Miejska Policji
  Bema 4
  15-369 Białystok

Inne informacje:

  Oferty niekompletne, otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Listy motywacyjne oraz wszystkie oświadczenia muszą być podpisane. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów, sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego. Imienne listy kandydatów, zakwalifikowanych na test pisemny
  (I etap naboru), ze wskazanymi terminami zgłoszenia się na test pisemny zostaną zamieszczone na stronie internetowej KMP w Białymstoku, w BIP, w zakładce „wolne stanowiska pracy w SC”. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.
  Zatrudnienie nastąpi po przeprowadzeniu przez pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa. Przewidywana wysokość mnożnika służącego do ustalania wysokości wynagrodzenia zasadniczego wynosi 1,110 to jest 2079,96 zł brutto. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (85) 670 33 12 lub (85) 670 26 61.