Komenda Miejska Policji w Krakowie

 • Komendant Miejski Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw kadrowych
 • w Wydziale Kadr

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Miejska Policji w Krakowie
  ul. Siemiradzkiego 24
  31-137 Kraków

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kraków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sporządzanie dokumentacji kadrowej związanej z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy (pracowników bezmnożnikowych i członków korpusu służby cywilnej)
 • Prowadzenie teczek akt osobowych pracowników Policji (bezmnożnikowych i członków korpusu służby cywilnej) oraz wprowadzanie i aktualizowanie danych w systemie elektronicznym SWOP
 • Prowadzenie rejestru i opiniowanie podań kandydatów do pracy w Komendzie oraz przygotowywanie i realizowanie procesu naboru członków korpusu służby cywilnej tj. wprowadzanie ogłoszeń do Biuletynu Informacji Publicznej, analiza formalna i merytoryczna wpływających dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowywanie stosownej dokumentacji
 • Współpraca z kierownikami obsługiwanych jednostek i komórek organizacyjnych oraz koordynowanie zadań w zakresie prowadzonych spraw osobowych pracowników
 • Prowadzenie bieżącej sprawozdawczości dotyczącej stanów etatowych i osobowych pracowników cywilnych tj. przygotowywanie cyklicznych bądź doraźnych meldunków, sprawozdań, zestawień, zawiadomień (np. GUS, PFRON, KPRM, KWP w Krakowie)
 • Przeliczanie stażu pracy pracowników niezbędnego do wysługi lat oraz nagrody jubileuszowej
 • Archiwizowanie dokumentacji kadrowej

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa
  – realizacja spraw związanych z obsługą kadrową pracowników cywilnych Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – obsługa urządzeń biurowych: komputer, drukarka, kserokopiarka, telefon
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy
  – wymuszona pozycja ciała
  – praca przy sztucznym, naturalnym oświetleniu
  – praca w pomieszczeniu usytuowanym na II piętrze w części budynku nie przystosowanej dla osób niepełnosprawnych

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej (w tym minimum 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z kadrami)
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ustawy o służbie cywilnej i przepisów wykonawczych, znajomość przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej
  • umiejętność analizowania i interpretowania przepisów, obsługi komputera, dobrej organizacji pracy, pracy w zespole, rozwiązywania problemów, samodzielność, komunikatywność

wymagania dodatkowe

 • 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • wykształcenie wyższe administracyjne lub w zakresie zarządzania kadrami

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • kopia dokumentów potwierdzajacych doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu)

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  16-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Miejska Policji w Krakowie
  ul. Siemiradzkiego 24
  31-137 Kraków

  Dziennik podawczy, parter pok. 11
  od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

Inne informacje:

  Aplikacje mogą być składane tylko w formie pisemnej. W liście motywacyjnym należy podać stanowisko, komórkę organizacyjną oraz nr ogłoszenia. Aplikacje nie spełniające wymagań, jak również złożone po terminie (tj. po 16.04.2016r. – decyduje data stempla pocztowego widniejącego na ofercie), nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o ich terminie (proszę o podanie aktualnych numerów telefonów i adresów e-mail). Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek cechę prawnie chronioną. Oferty odrzucone nie będą odsyłane kandydatom. Dodatkowe informacje w kwestii naboru można uzyskać pod nr tel. (12) 61-52-566