Komenda Miejska Policji w Lublinie

 • Komendant Miejski Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Zespole ds. Ochrony Informacji Niejawnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Miejska Policji w Lublinie
  ul. Północna 3
  20-064 Lublin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Lublin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie czynności związanych z przyjmowaniem, ewidencjonowaniem, przechowywaniem, przekazywaniem i wysyłaniem dokumentów niejawnych w celu zapewnienia właściwego obiegu informacji niejawnych
 • prowadzenie urządzeń ewidencyjnych dokumentów niejawnych w celu zapewnienia możliwości ustalenia gdzie lub w czyjej dyspozycji znajduje się dokument niejawny
 • weryfikowanie strony formalnej dokumentów niejawnych, wytwarzanych przez pracowników obsługiwanych komórek organizacyjnych w celu rozliczenia dokumentów niejawnych z dziennikiem ewidencji
 • sporządzanie wykazów dokumentów niejawnych pobranych z kancelarii przez pracowników komórek organizacyjnych w celu rozliczenia dokumentów niejawnych z dziennikiem ewidencji
 • prowadzenie, aktualizacja, archiwizacja zbioru przepisów komórki organizacyjnej dla przepisów niejawnych w celu zapewnienia ich właściwej ewidencji
 • udostępnianie aktów prawnych o charakterze niejawnym, policjantom i pracownikom na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych w celu uniknięcia przekazania dokumentów niejawnych osobom nieupoważnionym

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie urzędu o charakterze kancelaryjno-biurowym.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca o charakterze kancelaryjno-biurowym przy użyciu sprzętu komputerowego oraz urządzeń biurowych (fax, ksero itp.)
  Miejsce wykonywania pracy: 5 piętro budynku 5-piętrowego z dwiema windami.
  Wejście do budynku posiada stosowny podjazd, natomiast wewnątrz budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  Nie występują warunki uciążliwe/szkodliwe/niebezpieczne.

  Inne
  Zachęcamy do udziału w naborze osoby niepełnosprawne.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku kancelaryjno- biurowym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustaw: o ochronie informacji niejawnych, o służbie cywilnej oraz aktów wykonawczych do wymienionych ustaw
  • znajomość pracy kancelaryjnej
  • umiejętność pracy w zespole, systematyczność, komunikatywność, skrupulatność
  • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego oraz urządzeń biurowych
  • znajomość struktury organizacyjnej KMP w Lublinie

wymagania dodatkowe

 • 1 rok doświadczenia w pracy na stanowisku kancelaryjnym w administracji publicznej
 • przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych
 • poświadczenie bezpieczeństwa umożliwiające dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia zawodowego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  01-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Miejska Policji w Lublinie
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Północna 3
  20-064 Lublin
  z koniecznym dopiskiem „Oferta zatrudnienia SPECJALISTA OIN – ogłoszenie 175440”

Inne informacje:


  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu oraz brak wymaganych kopii dokumentów, brak własnoręcznego podpisu pod listem motywacyjnym/oświadczeniami, otrzymane po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie zostaną rozpatrzone. Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani do naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o jego terminie. Oferty osób, które nie zakwalifikowały się do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną komisyjnie zniszczone. KMP w Lublinie nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub w innych źródłach o podobnym charakterze.