Komenda Miejska Policji w Lublinie

 • Komendant Miejski Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Wydziale Wspomagającym KMP w Lublinie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Miejska Policji w Lublinie
  ul. Północna 3
  20-064 Lublin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Lublin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie całości spraw policjantów, emerytów i rencistów policyjnych w zakresie ich uprawnień do świadczeń związanych z gospodarką mieszkaniową w aspekcie: braku lokalu, remontu lokalu oraz pomocy finansowej na budownictwo mieszkaniowe; przygotowywanie projektów decyzji w ww. sprawach oraz sporządzanie comiesięcznych list wypłat należności w przedmiotowych sprawach
 • prowadzenie spraw związanych z przydziałem i zamianą mieszkań, planowaniem i naliczaniem należności z tytułu uprawnień do lokali mieszkalnych, opracowywanie dokumentacji na przydział, zamianę i wykup mieszkań służbowych
 • rozliczanie kosztów wyżywienia osób zatrzymanych przez Policję i osadzonych w PDOZ
 • dokonywanie sprawdzenia uprawnień oraz naliczanie równoważnika pieniężnego za posiłki regeneracyjne policjantów KMP w Lublinie
 • sporządzanie projektów planów co do wysokości środków finansowych w układzie rocznym i miesięcznym dotyczące braku lokalu, remontu lokalu oraz pomocy finansowej na budownictwo mieszkaniowe

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie urzędu o charakterze kancelaryjno-biurowym.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca o charakterze kancelaryjno-biurowym przy urzyciu sprzętu komputerowego oraz urządzeń biurowych (fax, ksero itp.)
  Miejsce wykonywania pracy: 4 piętro budynku 5-piętrowego z dwiema windami.
  Wejście do budynku posiada stosowny podjazd, natomiast wewnątrz budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  Nie występują warunki uciążliwe/szkodliwe/niebezpieczne.

  Inne
  Zachęcamy do udziału w naborze osoby niepełnosprawne.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku biurowym w administracji
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o Policji oraz aktów wykonawczych regulujących zasady gospodarki mieszkaniowej w Policji
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz aktów wykonawczych do ustawy
  • znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
  • umiejętność redagowania projektów decyzji, pism
  • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego oraz urządzeń biurowych
  • umiejętności analityczne, pracy w zespole

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • wykształcenie wyższe
 • przeszkolenie z zakresu gospodarki mieszkaniowej i postępowania administracyjnego
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczone klauzulą „poufne”

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  01-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Miejska Policji w Lublinie
  Wydział Kadr i Szkolenia
  Północna 3
  20-064 Lublin
  z koniecznym dopiskiem ” Oferta zatrudnienia SPECJALISTA WW 1/1 – ogłoszenie nr 175435″

Inne informacje:


  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu oraz brak wymaganych kopii dokumentów, brak własnoręcznego podpisu pod listem motywacyjnym/oświadczeniami, otrzymane po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie zostaną rozpatrzone. Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani do naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o jego terminie. Oferty osób, które nie zakwalifikowały się do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną komisyjnie zniszczone. KMP w Lublinie nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub w innych źródłach o podobnym charakterze.