Komenda Miejska Policji w Lublinie

 • Komendant Miejski Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Wydziale Wspomagającym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Miejska Policji w Lublinie
  ul. Północna 3
  20-064 LublinMiejsce wykonywania pracy:

 • Lublin
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych w KMP w Lublinie oraz jednostkach i komórkach organizacyjnych jej podległych, w tym również w okresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
 • instalowanie sprzętu i urządzeń łączności oraz informatyki, informowanie użytkowników o zmianach elmentów ruchu w sieci, instalowanie nowych oraz konserwowanie istniejących łączy teletransmisyjnych
 • prowadzenie szkoleń policjantów i pracowników cywilnych KMP w Lublinie i jednostek podległych z zakresu użytkowania sprzętu, programów oraz systemów komputerowych wykorzystywanych w Policji
 • wykonywanie przeglądów oraz bieżącej konserwacji sprzętu informatycznego
 • prowadzenie nadzoru technicznego nad stanowiskiem do obsługi monitoringu w KMP w Lublinie

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Wyjazdy służbowe do podległych jednostek organizacyjnych KMP
  w Lublinie. • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca w siedzibie urzędu na stanowisku o charakterze biurowym przy użyciu sprzętu informatycznego.
  Miejsce wykonywania pracy: parter budynku 5- piętrowego z dwiema windami.
  Wejście do budynku posiada stosowny podjazd, natomiast wewnątrz budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  Nie występują warunki uciążliwe/niebezpieczne.

  Inne
  Zachęcamy do udziału w naborze osoby niepełnosprawne.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie profilowane – informatyczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy na podobnym stanowisku przy administrowaniu siecią komputerową
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • przeszkolenie w zakresie budowy i funkcjonowania sieci komputerowych
  • biegła obsługa komputera w zakresie obsługi progamów użytkowych, umiejętność tworzenia oprogramowania

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe profilowane – informatyczne
 • poświadczenie bezpieczeństwa umożliwiające dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”
 • znajomość budowy i obsługi systemów informatycznych oraz urządzeń użytkowanych przez Policję
 • umiejętność czytania instrukcji w języku angielskim

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego

Termin składania dokumentów:

  04-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Miejska Policji w Lublinie
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Północna 3
  20-064 Lublin
  z koniecznym dopiskiem: „Oferta zatrudnienia – Specjalista WW (informatyka) nr ogłoszenia 175454”

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu oraz brak wymaganych kopii dokumentów, brak własnoręcznego podpisu pod listem motywacyjnym/oświadczeniami, otrzymane po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie zostaną rozpatrzone. Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani do naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o jego terminie. Oferty osób, które nie zakwalifikowały się do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną komisyjnie zniszczone. KMP w Lublinie nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub w innych źródłach o podobnym charakterze.