Komenda Miejska Policji w Poznaniu

 • Komendant Miejski Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw wprowadzania danych statystycznych do policyjnych systemów informatycznych
 • w Komisariacie Policji Poznań Grunwald

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Miejska Policji w Poznaniu
  ul. Szylinga 2
  60-787 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań
 • Komisariat Policji Poznań Grunwald
  KMP w Poznaniu
  ul. Rycerska 2 A
  60-346 Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa baz informatycznych: KSIP, OSADZENI, PESEL i inne,
 • wspomaganie służby/pracy policjantów i pracowników jednostki, w celu rozwiązania bieżących problemów użytkowników związanych z działaniem systemów i aplikacji informatycznych,
 • wykonywanie niestandardowych analiz i wykazów,
 • sprawdzanie poprawności wypełnienia, wprowadzenia oraz korzystania z zawartości policyjnych baz danych,
 • realizacja wytycznych Wydziału Informatyki i Łączności KWP w Poznaniu.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca siedząca, przy obsłudze systemów informatycznych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca jednozmianowa, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Praca przy komputerze. Budynek kilkukondygnacyjny bez windy, z barierami architektonicznymi.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy administracyjno-biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 5 ustawy z 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej,
  • korzystanie z pełni praw publicznych,
  • nie skazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • obsługa komputera,
  • znajomość i swobodne posługiwanie się programami Exel i Word,
  • umiejętność stosowania aktualnych przepisów i procedur,
  • organizacja pracy własnej.

wymagania dodatkowe

 • 1 rok doświadczenia w pracy polegającej na obsłudze systemów informatycznych,
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do dokumentów o klauzuli

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • w liście motywacyjnym należy umieścić numer ogłoszenia, pełne dane adresowe oraz numer PESEL

Termin składania dokumentów:

  16-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  dokumenty proszę przesłać pocztą na adres: Komenda Miejska Policji
  Szylinga 2
  60-787 Poznań
  Decyduje data stemple pocztowego !

Inne informacje:

  – wynagrodzenie wg. mnożnika 1,200 = 2248,61 zł BRUTTO + dodatek stażowy ( max. 20 %)
  – w liście motywacyjnym wymagane jest umieszczenie numeru ogłoszenia, danych kontaktowych, numeru PESEL, oraz odręcznego podpisu,
  – na każde ogłoszenie konieczne jest złożenie osobnej aplikacji,
  oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane,
  – aplikacje niekompletne lub nie podpisane nie będą rozpatrywane,
  – oferta winna zawierać tylko wymagane dokumenty w kserokopii, proszę nie załączać oryginałów oraz wszelkich suplementów do dyplomów,
  – lista kandydatów spełniających wymogi formalne i zakwalifikowanych do dalszego etapu naboru ( test pisemny oraz rozmowa kwalifikacyjna) zostanie umieszczona na stronie BIP KMP w Poznaniu, test wiedzy będzie przeprowadzony z zakresu tematycznego ujętego w wymogach niezbędnych,
  – ofert niezakwalifikowanych nie odsyłamy,
  – wszystkie aplikacje po upływie 3 miesięcy zostaną komisyjnie zniszczone,
  – dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 061 841 57 22.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.