Komenda Miejska Policji w Zamościu

 • Komendant Miejski Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw informatyki
 • w Wydziale Wspomagającym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Wyszyńskiego 2, 22-400 Zamość, woj. lubelskie

Miejsce wykonywania pracy:

 • Zamość
 • ul. Wyszyńskiego 2, 22-400 Zamość, woj. lubelskie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Administrowanie stanowiskami komputerowymi KSP, urządzeniami tworzącymi sieć PSTD oraz urządzeniami mobilnymi (mobilne terminale noszone MTN)
 • Wykonywanie bieżących przeglądów, napraw i konserwacji sprzętu komputerowego, zapewnianie właściwej eksploatacji i konserwacji, przekazywanie do serwisu naprawczego urządzeń uszkodzonych oraz prowadzenie szkoleń dla użytkowników sprzętu
 • Instalowanie, konfiguracja oraz eksploatacja sprzętu i oprogramowania informatycznego
 • Administrowanie wewnętrzną siecią informatyczną zapewniającą dostęp do zasobów publicznej sieci INTERNET
 • Sporządzanie i aktualizacja dokumentacji eksploatacyjnej użytkowanych systemów informatycznych
 • Zapewnianie dostaw i składanie zapotrzebowania na materiały eksploatacyjne
 • Wykonywanie zadań lokalnego administratora technicznego dla aplikacji informatycznych SWOP, poczty elektronicznej Lotus Notes, Kryptomail-C, poczty specjalnej oraz prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej w/w systemów

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • -Praca w systemie ośmiogodzinnym.
  -Praca w pomieszczeniach Komendy i wyjazdy służbowe do jednostek podległych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • -Naturalne i sztuczne oświetlenie.
  -Urządzenia informatyczne.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie informatyczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Praktyka związana ze znajomością budowy sprzętu komputerowego i obsługą sieci komputerowych
  • Bardzo dobra praktyczna znajomość budowy komputera, urządzeń informatycznych oraz funkcjonowania systemów informatycznych
  • Umiejętność sprawnej organizacji pracy
  • Umiejętność pracy samodzielnej i w zespole
  • Podstawowa znajomość języka angielskiego ze zrozumieniem instrukcji technicznych

wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie wyższe informatyczne
 • Zaawansowana znajomość języka angielskiego
 • Rzetelność i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Kreatywność, mobilność, sumienność
 • Komunikatywność i wysoka kultura osobista

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  22-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Miejska Policji
  ul. Wyszyńskiego 2
  22-400 Zamość

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


  Wynagrodzenie zasadnicze: 1873,84 zł brutto plus dodatek z tytułu wysługi lat.

  Oferty nie spełniające wymagań określonych w ogłoszeniu oraz złożone po terminie (liczy się data wpływu do KMP w Zamościu) nie będą brane pod uwagę.

  Techniki i metody selekcji:
  – weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
  – ocena złożonych dokumentów,
  – test wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,
  – rozmowa kwalifikacyjna.

  Osoby spełniające wymagania zostaną powiadomione telefonicznie o zakwalifikowaniu do dalszego etapu postępowania.

  Kandydaci nie zakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie.

  Do składania ofert zapraszamy także osoby niepełnosprawne, których stopień niepełnosprawności nie wyklucza realizacji opisanych obowiązków.

  Oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis.

  Oferty odrzucone mogą być odebrane do 30 października 2015 roku, po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

  Oferty należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8°° do 15°° bezpośrednio w recepcji KMP w Zamościu lub przesłać pod adres:

  Komenda Miejska Policji w Zamościu
  ul. Wyszyńskiego 2
  22-400 Zamość
  z adnotacją na kopercie „ogłoszenie – specjalista Wydziału Wspomagającego”

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 084 6771222, 6771124