Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw Zespołu ds. Administracyjno-Gospodarczych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi
  ul. 11 Listopada 1
  19-500 Gołdap

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gołdap

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowywanie i rozliczanie dokumentacji finansowej pod względem formalnym i rachunkowym. Obsługa bankowości elektronicznej oraz programu Płatnik
 • Rozliczanie należności funkcjonariuszy zgodnie z Ustawą o Policji, sporządzanie list wypłat dodatkowych
 • Prowadzenie postępowań szkodowych
 • Nadzór nad pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach gospodarczych
 • Naliczanie należności biegłych sądowych oraz sporządzanie deklaracji PIT-11
 • Rozliczanie poleceń wyjazdów służbowych funkcjonariuszy i pracowników
 • Prowadzenie dokumentacji Funduszu Wsparcia Policji w oparciu o Ustawę o zamówieniach publicznych
 • Rozliczanie należności z tytułu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracowników Policji

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca przy komputerze

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • komputer i inne urządzenia biurowe

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość Ustawy o Policji
  • znajomość Ustawy o ochronie danych osobowych
  • znajomość Ustawy o rachunkowości
  • znajomość Ustawy prawo zamówień publicznych
  • znajomość Ustawy o finansach publicznych
  • znajomość Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
  • znajomość obługi komputera i pakietu Microsoft Office
  • umiejętność organizacji pracy własnej i pracy w zespole
  • odpowiedzialność, skrupulatność, sumienność, wysoka wiarygodność, dyskrecja

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne
 • 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze finansowym
 • umiejętność kierowania i koordynacji pracy zespołu do 4 pracowników

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu oraz ew. kopie innych dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  27-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi
  ul. 11 Listopada 1
  19-500 Gołdap

Inne informacje: