Komenda Powiatowa Policji w Kutnie

 • Komendant
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • Zespole ds. Łączności i Informatyki

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Policji w Kutnie
  ul. Toruńska 14
  99-300 Kutno

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kutno

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wprowadzanie danych do systemów informatycznych
 • dokonywanie sprawdzeń w systemach informatycznych
 • administrowanie systemami informatycznymi w jednostce resortu spraw wewnętrznych i administracji
 • prowadzenie komunikacji radiowej
 • wykonywanie zadań z zakresu służby bhp

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w systemie zmianowym

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy monitorze ekranowym,
  – praca przy sztucznym/naturalnym oświetleniu,
  – bariery architektoniczne: podjazd, brak wind, brak odpowiedniej szerokości drzwi, brak odpowiednio dostosowanej toalety.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie o profilu informatycznym
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość obsługi komputera
  • znajomość programów MC Office
  • znajomość podstawowych zasad archiwizacji
  • uregulowany stosunek do służby wojskowej

wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe w zakresie bhp
 • poprawna dykcja
 • komunikatywność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • kopie dokumentów potwierdzające ukończenie kursów lub szkoleń (oryginały do wglądu)

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  25-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji
  TORUŃSKA 14
  99-300 KUTNO

Inne informacje: