Komenda Powiatowa Policji w Łęcznej

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw kadr i szkolenia
 • Jednoosobowego Stanowiska ds. Kadr i Szkolenia

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ul. Księży Wrześniewskich 10
  21 – 010 Łęczna


Miejsce wykonywania pracy:

 • Łęczna
 • Ul. Księży Wrześniewskich 10
  21 – 010 Łęczna


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie akt osobowych i dokumentacji kadrowej policjantów przy wykorzystaniu systemu elektronicznego Policji,
 • opiniowanie od strony prawno-zawodowej podań, raportów i wniosków oraz innych pism w sprawach kadrowych i przygotowywanie projektów odpowiedzi w tych sprawach,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach osobowych, opracowywanie decyzji – rozkazów personalnych,
 • prowadzenie ewidencji etatowej i kadrowej (meldunków o stanie kadr, ewidencji urlopów i zwolnień lekarskich policjantów),
 • sporządzanie rozkazów organizacyjnych,
 • wykonywanie czynności z zakresu zagadnień kadrowo – mobilizacyjnych,
 • opracowywanie wniosków o nadanie odznaczeń, medali państwowych i resortowych, stopni służbowych,
 • rozpoznawanie i planowanie potrzeb szkoleniowych policjantów.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca siedząca przy komputerze, powyżej połowy dobowego czasu pracy,
  – praca odbywa się głównie w pozycji siedzącej i ma charakter pracy umysłowej,
  – praca w systemie jednozmianowym,
  – praca na stanowisku samodzielnym.
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca biurowa, w pomieszczeniu przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
  – stanowisko wyposażone w monitor ekranowy, urządzenia biurowe,
  – praca w pomieszczeniu na pierwszym piętrze (bariery architektoniczne – brak windy).

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji lub 2 lata w komórkach kadrowych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o Policji i przepisów wykonawczych do ustawy, ustawy o służbie cywilnej, kodeksu pracy, kodeksu postępowania administracyjnego
  • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe administracyjne lub prawnicze
 • komunikatywność
 • wysoka kultura osobista
 • umiejętność planowania i organizowania samodzielnej pracy
 • bardzo dobra znajomość struktur Policji

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie i kwalifikacje zawodowe (świadectwa, zaświadczenia itp.)

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  29-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji w Łęcznej
  Ul. Księży Wrześniewskich 10
  21 – 010 Łęczna
Inne informacje:

  Umowa o pracę na zastępstwo (nieobecność członka ksc spowodowana korzystaniem z uprawnień związanych z rodzicielstwem).
  W aplikacji kandydaci powinni podać nr głoszenia o naborze, wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis. Oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu oraz złożone po terminie (liczy się data wpływu) nie będą brane pod uwagę. Po weryfikacji formalnej ofert kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie następnego etapu kwalifikacyjnego. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Zapraszamy osoby niepełnosprawne do składania ofert. KPP w Łęcznej nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach, publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach informacji o podobnym charakterze.
  Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. (81) 752 72 31.