Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Zespole Dochodzeniowo-Śledczym, Wydział Kryminalny

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie, ul. Lubelska 57A,
  21-100 Lubartów

Miejsce wykonywania pracy:

 • Lubartów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • terminowe i bieżące wprowadzanie danych dotyczących prowadzonych przez policjantów służby kryminalnej KPP w Lubartowie postępowań do bazy KSIP, celem dalszego przetwarzania i udostępniania,
 • modyfikowanie danych dotyczących osób, podmiotów w bazie KSIP w związku z prowadzonymi postępowaniami przez policjantów służby kryminalnej KPP w Lubartowie, celem sprawniejszego przetwarzania danych,
 • prowadzenie weryfikacji i analizy danych w bazie KSIP dotyczących prowadzonych postępowań przez policjantów służby kryminalnej KPP w Lubartoiwe, celem zobrazowania efektów pracy wykrywczej,
 • wprowadzanie danych do systemów informatycznych wspomagających pracę komórek organizacyjnych KPP w Lubartowie, celem wykorzystania w procesie wykrywczym,
 • sprawdzanie osób i podmiotów będących w zainteresowaniu operacyjnym w systemie Frejzap-PSI i MWD na potrzeby spraw prowadzonych przez funkcjonariuszy służby kryminalnej KPP w Lubartowie,
 • sporządzanie tablic poglądowych, celem ich dalszego wykorzystania w sprawach prowadzonych przez funkcjonariuszy KPP w Lubartowie,
 • obsługa informatyczna w zakresie wykonywania zleconych sprawdzeń, analiz, typowań i statystyk w oparciu o zasoby zgromadzone w policyjnych bazach danych dla potrzeb komórek organizacyjnych KPP w Lubartowie,
 • administrowanie sieci komputerowej, opieka techniczna i technologiczna nad sprzętem informatycznym włączonym do PSTD oraz stanowisk komputerowych pracujących poza siecią, jak również nad aplikacjami użytkowymi zainstalowanymi na stanowiskach komputerowych będących w użytkowaniu Komendy.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca o charakterze biurowym, w pełnym wymiarze czasu pracy, w godzinach: 7.30-15.30 lub 14-22. Pracownik wykonuje większość czynności o charakterze statycznym, związanym głównie z pracą przy biurku i komputerze oraz dynamicznym związanym z poruszaniem się po terenie budynku. Czynności wykonywane są w większości w pozycji siedzącej i są związane z: pracą z dokumentami, a przede wszystkim z obsługą komputera co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, z obsługą urządzeń biurowych min. takich jak: telefon, drukarka, skaner, niszczarka do papierów, itp. oraz z prowadzeniem rozmów telefonicznych wewnętrznych oraz zewnętrznych z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji. Na stanowisku specjalisty zadania realizowane są samodzielnie, często pod presją czasu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Lokalizacja stanowiska pracy znajduje się na I piętrze budynku Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie przy ul. Lubelskiej 57A, w pokoju biurowym trzyosobowym wyposażonym w meble biurowe, sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia biurowe. Oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne. Budynek nie jest w pełni dostosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, ponieważ istnieje jedynie rampa podjazdowa do drzwi wejścia głównego ( drzwi wejściowe powyżej 90 cm ) i jedna toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajdująca się w sąsiedztwie wejścia głównego do budynku. Pozostała część budynku posiada bariery architektoniczne takie jak: schody wewnętrzne na I piętro, brak windy, kondygnacja budynku, na której znajduje się stanowisko nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Budynek Komendy nie jest dostosowany dla osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych.

  Inne
  Oferowane warunki wynagrodzenia: wynagrodzenie zasadnicze wynikające z mnożnika kwoty bazowej 1,010 (1892,58 zł brutto) oraz dodatek z tytułu wysługi (prawo do niego nabywa się po udokumentowaniu pięciu lat pracy i wynosi on 5% wynagrodzenia zasadniczego. Z każdym rokiem wzrasta o 1% do momentu, aż osiągnie wysokość 20%).

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie o profilu informatycznym
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w charakterze informatyka lub teleinformatyka
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • wiedza dotycząca administrowania systemem Windows,
  • znajomość programów pakietu Microsoft Office (Word, Exel, PowerPoint),
  • umiejętność pracy z pakietami graficznymi Corel Draw lub Gimp,
  • znajomość budowy i obsługi komputera,
  • znajomość języka angielskiego w stopniu niezbędnym do obsługi i instalacji programów komputerowych,
  • umiejętnoś organizacji pracy własnej i współpracy w zespole,
  • samodzielność, sumienność i komunikatywność,
  • zdolność analitycznego myślenia,
  • umiejętność stosowania odpowiednich przepisów,

wymagania dodatkowe

 • wyższe o profilu informatycznym,
 • wiedza i umiejętności z zakresu eksploatacji lub administrowania systemami łączności i/lub informatyki.
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dopuszczającego do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ”poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr 182, poz. 1228 z późn. zm.)
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (okres i rodzaj doświadczenia),
 • kopia dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  21-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji
  Lubelska 57A
  21-100 Lubartów

Inne informacje:

  Uprzejmie informujemy kandydatów/kandydatki, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów. List motywacyjny, życiorys oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą (korespondującą z datą złożenia dokumentów) oraz własnoręcznie podpisane. Oferty można składać w siedzibie urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 – 15:30 lub przesłać pocztą na wskazany powyżej adres. Po weryfikacji formalnej ofert kandydaci/kandydatki zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie i zaproszeni do siedziby Komendy, w celu wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane. Brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem do dalszych etapów rekrutacji. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oferty z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjnie zniszczone. Planowane techniki i metody naboru: weryfikacja formalna nadesłanych ofert, test z zakresu: wiedzy o Policji, służby cywilnej oraz zadań realizowanych na stanowisku i rozmowa kwalifikacyjna.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Informacje dodatkowe można uzyskać pod numerem tel. 81 8526254.
  Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za treść ogłoszeń umieszczonych na portalach:http://dsc.kprm.gov.pl/ogloszenia-o-naborze,
  http://bhttp://bip.lubartow.kpp.policja.gov.pl