Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw łączności
 • w Zespole Łączności i Informatyki Wydziału Wspomagającego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu
  ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1 A
  34-400 Nowy Targ

Miejsce wykonywania pracy:

 • Nowy Targ

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola i nadzór nad eksploatacją powiatowych węzłów łączności wraz z centralami i systemami zasilania,
 • realizacja zadań konfiguracyjnych, rekonfiguracyjnych, serwisowych, montaż/demontaż sprzętu łączności w pojazdach służbowych, jak i zadania w zakresie okresowego sprawdzania parametrów technicznych urządzeń łączności, udzielanie instruktaży użytkownikom sprzętu,
 • utrzymywanie w należytym stanie technicznym infrastrukturę łączności przewodowej i bezprzewodowej poprzez dokonywanie okresowych przeglądów, napraw, oględzin, pomiarów instalacji, wdrażania zaprogramowanych nowych kanałów łączności,
 • przyjmowanie zgłoszeń o nieprawidłowej pracy urządzeń łączności, określanie miejsc i przyczyn awarii, nadzorowanie usuwania uszkodzeń i awarii, we współpracy ze służbami policyjnymi oraz/ lub podmiotami telekomunikacyjnymi zewnętrznymi,
 • realizacja czynności finansowego rozliczania usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii stacjonarnej, komórkowej, przesyłek pocztowych,
 • obsługa, administracja i zabezpieczenie od strony technicznej rejestratorów rozmów i korespondencji radiowej,
 • prowadzenie i aktualizacja dokumentacji w zakresie Krajowych Danych Radiowych i Wojewódzkich Danych Radiowych oraz prowadzenie dokumentacji eksploatacji obsługiwanych systemów telekomunikacyjnych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno – biurowa,
  – wymuszona pozycja ciała (obciążenia statyczne),
  -praca przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy,
  – praca wykonywana okresowo w terenie,
  – praca na wysokości powyżej 3 metrów,
  – narażenie na działanie prądu elektrycznego, pól elektromagnetycznych, hałasu,
  – praca wykonywana pod presja czasu,
  – praca na stanowisku wiąże się z koniecznością prowadzenia samochodu służbowego.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – stanowisko wyposażone w zestawy komputerowe, telefon, znajdujące się na I piętrze,
  – oświetlenie naturalne, sztuczne,
  – na parterze obiektu znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych,
  – budynek wyposażony jest w windę.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w jednym z obszarów: łączność, elektronika, telekomunikacji, teleinformatyka
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość systemów teletransmisyjnych, komutacyjnych i telefonii VolP i IP,
  • znajomość zagadnień z dziedziny radiokomunikacji, systemów antenowych, propagacji fal radiowych,
  • znajomość łączności profesjonalnej łączności radiowej,
  • znajomość techniki antenowej,
  • uprawnienia SEP
  • praktyczna znajomość aplikacji biurowych, w tym poczty elektronicznej, edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność organizowania pracy własnej.
  • umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów technicznych,
  • prawo jazdy kat. B.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe profilowe: Elektronika, Telekomunikacja, Teleinformatyka,
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ŚCIŚLE TAJNE

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe i posiadane uprawnienia.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  04-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji
  Konfederacji Tatrzańskiej 1 a
  34-400 Nowy Targ
  (sekretariat Komendanta, piętro I)

Inne informacje:

  Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne lub dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Wstępna selekcja kandydatów związana z weryfikacją spełnienia wymagań formalnych, dokonana zostanie na podstawie analizy nadesłanych dokumentów. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą.
  Osoby dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo. Planowane techniki i metody naboru: test wiedzy, test praktyczny, rozmowa kwalifikacyjna.
  Dokumenty aplikacyjne, które zostały rozpatrzone odmownie, będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od zakończenia procedury naboru, a po tym okresie protokolarnie niszczone.
  Dodatkowe informacje: (0-18) 261-04-23
  Proponowane wynagrodzenie brutto: 2 800,00 zł. brutto (wynagrodzenie zasadnicze plus dodatek z tytułu wysługi lat).
  Wzory obowiązujących oświadczeń dostępne są na stronie internetowej bip.nowy-targ.kpp.policja.gov.pl (zakładka: służba i praca w Policji)
  Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania dokumentów aplikacyjnych spełniające wymagania zawarte w ogłoszeniu.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.