Komenda Powiatowa Policji w Otwocku

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw Zespołu Łączności i Informatyki
 • Wydziale Wspomagającym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  05-400 Otwock
  ul. Pułaskiego 7 A

Miejsce wykonywania pracy:

 • Otwock

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • administrowanie systemami i sieciami teleinformatycznymi funkcjonującymi w Komendzie Powiatowej Policji,
 • rozwiązywanie problemów użytkowników systemów informatycznych Policji,
 • zapewnienie bezpieczeństwa danych przechowywanych w systemie komputerowym i sieci informatycznej,
 • wykonywanie zadań związanych z instalacją, konfiguracją i konserwacją sprzętu komputerowego,
 • usuwanie awarii sprzętu i oprogramowania niewymagających korzystania z usług firm specjalistycznych
 • udzielanie pomocy policjantom i pracownikom Policji we wdrażaniu specjalistycznych programów komputerowych,
 • nadzór nad obsługą i eksploatacją sprzętu informatycznego,
 • udział w pracach wdrożeniowych nowych systemów teleinformatycznych oraz dostosowaniu eksploatowanych systemów do zmieniających się wymogów.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w systemie 8 godzinnym
  praca przy komputerze

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy stanowisku komputerowym
  wykorzystywanie urządzeń pomiarowych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie informatyczne, preferowane wyższe informatyczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z informatyką
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność biegłej obsługi i administrowania systemami operacyjnymi rodziny Windows oraz pakietów biurowych ( Open Office, Ms Office)
  • znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych,
  • dobra organizacja pracy, systematyczność, solidność,
  • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli „ściśle tajne” lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej,
  • podstawowa wiedza z zakresu obsługi urządzeń łączności radiowej

wymagania dodatkowe

 • terminowość i rzetelność
 • zdolność analitycznego myślenia i pracy w zespole,
 • dyspozycyjność,
 • samodzielność,
 • umiejętność redagowania pism,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie świadectw pracy powierdzających doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  24-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji
  Pułaskiego 7a
  05-400 Otwock

Inne informacje: