Komenda Powiatowa Policji w Pile

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Zespole Zaopatrzenia i Transportu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Policji w Pile
  ul.Bydgoska 113
  64-920 Piła

Miejsce wykonywania pracy:

 • Piła

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór nad systemem informatycznym KPP w Pile,
 • realizacja polityki bezpieczeństwa systemu informatycznego KWP w Poznaniu,
 • instalacja, konfiguracja i uruchamianie urządzeń w zakresie sprzętu informatycznego,
 • konserwacja i bieżące naprawy sprzętu informatycznego oraz ich ewidencjonowanie,
 • pełnienie obowiązków administaratora powiatowych systemów informatycznych,
 • stała współpraca z Wydziałem Łączności i Informatyki KWP w Poznaniu,
 • monitorowanie stanu zaopatrzenia w akcesoria informatyczne pod kątem zasadności ich użycia przez poszczególne służby oraz zamawianie materiałów i sprzętu łączności i informatyki,

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca jednozmianowa, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym w budynku ośmiokondygnacyjnym z windą. Występują bariery architektoniczne. Praca przy komputerze i innych urządzeniach biurowych. Sporadycznie praca w terenie.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie informatyczne lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 miesiące doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi informatycznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 5 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej,
  • korzystanie z pełni praw publicznych
  • nie skazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowo,
  • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
  • znajomość sprzętu, systemów i technologii informatycznych oraz sieci komputerowych,
  • umiejętność diagnozowania usterek sprzętowych oraz ich usówanie,

wymagania dodatkowe

 • poświadczenie bezpiezeństwa,
 • termnowość,
 • kultura osobista,
 • samodzielność,
 • odporność na stres,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • dyspozycyjność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej do dostępu do informacji niejawnych,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • list motywacyjny powinien zawierać numer ogłoszenia i nazwę stanowiska pracy, numer telefonu do kandydata oraz numer PESEL

Termin składania dokumentów:

  01-10-2015

Miejsce składania dokumentów:


  Komenda Powiatowa Policji
  Zespół Prezydialny, Kadr i Finansów
  Bydgoska 113
  64-920 PiłaInne informacje:

  – dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem numeru ogłoszenia,
  – lista kandydatów spełniających wymagania formalne umieszczona zostanie na stronie BIP KPP w Pile pod numerem ogłoszenia,
  – etapy rekrutacji: weryfikacja formalna ofert, test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna,
  – wynagrodzenie wg mnożnika kwoty bazowej 1,300 (tj. 2.435,99 brutto) + wysługa lat,
  – dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi,
  – oferty otrzymane lub uzupełnione po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego),
  – dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 67 353 14 03