Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw kadr i szkolenia
 • w Zespole do spraw Kadr i Szkolenia Wydziału Wspomagającego Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem
  ul. Jagiellońska 32
  34-500 Zakopane

Miejsce wykonywania pracy:

 • Zakopane

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opracowywanie decyzji administracyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, przedkładanie ich do akceptacji Komendantowi Powiatowemu Policji i przekazywanie ich zgodnie z rozdzielnikiem.
 • Przygotowywanie dokumentacji związanej z mianowaniem, przenoszeniem oraz delegowaniem policjantów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Przygotowywanie dokumentacji związanej z powierzeniem pełnienia obowiązków, przenoszeniem na inne stanowiska, zawieszaniem w czynnościach służbowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Kompleksowe przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji związanej z przyjmowaniem i zwalnianiem policjantów ze służby.
 • Prowadzenie ewidencji i nadzoru nad terminowym sporządzaniem opinii służbowych dla funkcjonariuszy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 • Ustalanie uprawnień policjantów do nagród rocznych, jubileuszowych i innych świadczeń oraz przygotowanie decyzji w tych sprawach.
 • Załatwianie bieżącej korespondencji w zakresie kadr.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 •  praca biurowa w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym,
   praca w siedzibie urzędu,
   praca przy komputerze,
   wymuszona pozycja ciała,
   praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek i pomieszczenia urzędu nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (wyłącznie podjazd, wejście do budynku oraz pomieszczenie sanitarne na parterze budynku dostosowane są dla osób niepełnosprawnych). Pomieszczenie biurowe znajduje się na I piętrze budynku.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość Ustawy o Policji,
  • znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
  • znajomość Kodeksu pracy,
  • łatwość komunikacji,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • obsługa komputera.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe administracyjne, zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • 2 lata doświadczenia na stanowisku kadrowym,
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do dokumentów ,,ściśle tajne”
 • znajomość pakietu MS Office i urządzeń biurowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (np. świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zaświadczeń o wykonywaniu zlecenia/dzieła, itp.)

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  25-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem
  Jagiellońska 32
  34-500 Zakopane

Inne informacje:


  1. W liście motywacyjnym należy podać stanowisko i numer ogłoszenia. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych oraz przesłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą brane pod uwagę.
  2. Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą.
  3. Wyklucza się przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.
  4. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  5. Kandydaci zakwalifikowani będą powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie rekrutacji.
  6. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
  7. Nasza jednostka Policji jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Dodatkowe informacje:
  tel. 18 20 23 553 – Zespół ds. Kadr i Szkolenia Wydziału Wspomagającego KPP w Zakopanem