Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Zespole ds. Kadr i Szkolenia

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli
  ul. Spacerowa 27
  98-220 Zduńska Wola

Miejsce wykonywania pracy:

 • Zduńska Wola

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizowanie zadań z zakresu służby bezpieczeństwa i higieny pracy policjantów i pracowników KPP w Zduńskiej Woli.
 • Realizowanie zadań z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej i medycyny pracy, policjantów i pracowników KPP w Zduńskiej Woli.
 • Zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli oraz wprowadzanie na ich podstawie danych do systemu „Kadra” i SWOP-Kadra.
 • Prowadzenie postępowań powypadkowych dotyczących policjantów i pracowników KPP w Zduńskiej Woli oraz prowadzenie dokumentacji służbowej związanej z tymi postępowaniami.
 • Realizowanie wytycznych Szefa Służby Cywilne dotyczących Zarządzania Zasobami Ludzkimi w korpusie służby cywilnej.
 • Prowadzenie rejestru zwolnień lekarskich pracowników KPP w Zduńskiej Woli.
 • Udział w realizowaniu zadań w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego pracowników KPP w Zduńskiej Woli.
 • Przygotowywanie wniosków o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych, które są kierowane do Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli oraz nadzór nad prawidłowym przebiegiem zorganizowanych staży.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa,
  praca w siedzibie urzędu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,
  możliwość poruszania się po budynku ograniczona, brak wind, 1 toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych, brak drzwi automatycznie otwierających się.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy biurowej w administracji
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • uprawnienia do wykonywania zadań służby bhp,
  • umiejętność pracy w zespole
  • obsługa komputera, Internetu
  • komunikatywność
  • analityczne myślenie
  • rozwiązywanie problemów, działanie w sytuacjach stresowych
  • znajomość przepisów prawa pracy, systemu ubezpieczeń społecznych
  • znajomość przepisów bhp

wymagania dodatkowe

 • odporność na stres
 • systematyczność
 • umiejętność organizowania pracy
 • 1 rok doświadczenie w pracy w komórkach ds. kadr i szkolenia lub wykonywania zadań służby bhp

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”
 • Kopia dowodu osobistego
 • Kopia dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe w administracji,
 • Kopia dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia do wykonywania zadań służby bhp,
 • Kopie dokumentów potwierdzających ewentualne ukończenie kursów.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  15-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji

  Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli
  ul. Spacerowa 27
  98-220 Zduńska Wola

Inne informacje:


  Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej” należy składać do dnia 15 listopada 2015 roku:
  1. w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8,00 – 15,00,
  2. lub za pośrednictwem poczty lub innej jednostki świadczącej usługi przewozowe na adres Komendy. Za termin ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki.

  Inne informacje:
  1. umowa na zastępstwo,
  2. wynagrodzenie obliczone z mnożnika 0,935,
  3. dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (043) 824-43-09,
  4. oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane,
  5. oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
  6. oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie,
  7. do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne,
  8. kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów (test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna) zostaną poinformowani telefonicznie,
  9. test wiedzy będzie obejmował zagadnienia z zakresu: przepisów dotyczących prawa pracy, bhp oraz systemu ubezpieczeń społecznych, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o Policji.