Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

 • Komendant Stołeczny Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw dokumentacji zarządzania zasobami ludzkimi i obsługi kadrowej pracowników
 • w Wydziale Kadr

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Adres urzędu: ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • dokonywanie wstępnej weryfikacji projektów opisów stanowisk pracy oraz prowadzenie zbioru obowiązujących opisów,
 • przygotowywanie projektów pism w sprawie obiegu dokumentacji dot. ocen członków korpusu służby cywilnej,
 • sporządzanie projektów umów o pracę, świadectw pracy oraz innych pism wynikających ze stosunku pracy,
 • przygotowywanie dokumentacji dotyczącej staży dla osób bezrobotnych oraz obsługiwanie kandydatów na staż,
 • zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • wprowadzanie i bieżące aktualizowanie danych osobowych oraz wynikających ze stosunku pracy do kadrowych informatycznych baz danych,
 • przygotowywanie dokumentów ubezpieczeniowych związanych ze zgłoszeniem, zmianą i wyrejestrowaniem pracowników i członków ich rodzin z ubezpieczenie społecznego i zdrowotnego,
 • przygotowywanie akt spraw ostatecznie zakończonych przeznaczonych do archiwizacji.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy monitorze ekranowym poniżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
  – budynek wyposażony w schodołaz bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, drzwi o szerokości 90 cm dostosowane dla osób niepełnosprawnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • dobra znajomość ustaw: Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych w sprawie świadectw pracy i zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika,
  • o służbie cywilnej oraz aktów wykonawczych, dotyczących opisywania i wartościowania stanowisk pracy oraz ocen okresowych i pierwszej oceny,
  • o ochronie danych osobowych,
  • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi lub prawnicze,
 • komunikatywność,
 • doświadczenie zawodowe w obszarze spraw kadrowych lub zarządzania zasobami ludzkimi.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • kopie świadectw pracy potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie potwierdzające doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  15-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  bezpośrednio w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji Aleja Solidarności 126, 01-195 Warszawa; bądź za pośrednictwem poczty z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym „Oferta pracy WKadr-2/XII/15”.

Inne informacje:

  Uwaga! UMOWA NA CZAS OKREŚLONY – ZASTĘPSTWO.
  Zachęcamy do składania ofert przez osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno – technicznego stanowiska pracy).
  Uprzejmie informujemy kandydatów/kandydatki, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów. List motywacyjny, życiorys oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą (korespondującą z datą złożenia dokumentów) oraz własnoręcznie podpisane. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Oferty z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani, zostaną poinformowani o terminie kolejnego etapu selekcji. Planowane techniki i metody naboru: weryfikacja formalna nadesłanych ofert, sprawdzian wiedzy merytorycznej, rozmowa kwalifikacyjna.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.