Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

 • Komendant Stołeczny Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw doskonalenia zawodowego
 • w Wydziale Doskonalenia Zawodowego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Piaseczno
 • ul. Puławska 44 E, 05-500 Piaseczno

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych w ramach doskonalenia zawodowego w zakresie udzielania pierwszej pomocy, elementów kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz stosowania profilaktyki zapobiegającej zakażeniom podczas przeprowadzanych czynności służbowych,
 • planowanie i organizowanie przedsięwzięć szkoleniowych dla policjantów i pracowników,
 • sporządzanie programów zajęć oraz opracowywanie prezentacji multimedialnych do prowadzonych szkoleń,
 • przedstawianie propozycji realizacji potrzeb szkoleniowych policjantów i pracowników w zakresie doskonalenia zawodowego na podstawie analizy pisemnych zgłoszeń, ankiet i materiałów pokontrolnych oraz innych źródeł,
 • monitorowanie realizacji przedsięwzięć szkoleniowych w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego w przydzielonych jednostkach organizacyjnych Policji i komórkach organizacyjnych KSP,
 • dokonywanie okresowych ewaluacji osiągnięć uzyskanych przez uczestników prowadzonych zajęć w ramach doskonalenia zawodowego,
 • przeprowadzanie pokazów z zakresu udzielania pierwszej pomocy podczas imprez okolicznościowych oraz uczestniczenie w organizowaniu konkurencji dotyczących pierwszej pomocy podczas turniejów klas policyjnych,
 • uczestniczenie w opracowywaniu rocznych planów doskonalenia zawodowego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy monitorze ekranowym co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy,
  – brak wind/platform dla osób niepełnosprawnych,
  – budynek wyposażony w podjazdy dla osób niepełnosprawnych,
  – drzwi o szerokości 90 cm dostosowane dla osób niepełnosprawnych,
  – budynek wyposażony w toalety dla osób niepełnosprawnych,
  – brak barier wejścia na parter budynku.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy biurowej lub obszarze medycznym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • przeszkolenie w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy,
  • bardzo dobra znajomość: obowiązujących
  • znajomość: ustawy o służbie cywilnej w zakresie szkolenia i rozwoju w służbie cywilnej oraz aktu wykonawczego w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej, aktu wykonawczego do ustawy o Policji w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji,
  • umiejętności: z zakresu udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa w nagłych wypadkach, zachowania się na miejscu zdarzenia i ekspozycji zawodowej oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy, obsługi urządzeń do nauki udzielania pierwszej pomocy (fantom, AED, deska ortopedyczna, zestaw do tlenoterapii, worek samorozprężalny itp.),
  • umiejętność: organizacji pracy własnej, obsługi komputera (pakiet MS Office) i sprzętu multimedialnego,
  • komunikatywność.

wymagania dodatkowe

 • kurs ratownika drogowego, kurs ratownika wodnego,
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w prowadzeniu szkoleń z zakresu pierwszej pomocy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie świadectw pracy potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie potwierdzające doświadczenie zawodowe.
 • kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  21-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  bezpośrednio w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji Aleja Solidarności 126, 01-195 Warszawa; bądź za pośrednictwem poczty z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym „Oferta pracy WDZ-6/IX/15”.

Inne informacje:

  Uprzejmie informujemy kandydatów/kandydatki, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów. List motywacyjny, życiorys oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą (korespondującą z datą złożenia dokumentów) oraz własnoręcznie podpisane. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Oferty z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani, zostaną poinformowani o terminie kolejnego etapu selekcji. Planowane techniki i metody naboru: weryfikacja formalna nadesłanych ofert, sprawdzian wiedzy merytorycznej, rozmowa kwalifikacyjna.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.