Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

 • Komendant Stołeczny Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw administrowania sieciami informatycznymi i serwisowania urządzeń drukujących
 • w Wydziale Teleinformatyki

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • pełnienie funkcji administratora przydzielonych do obsługi systemów Policyjnej Sieci Transmisji Danych i Internet, w szczególności poprzez dokonywanie konfiguracji i rekonfiguracji urządzeń sieciowych, usług teleinformatycznych, tworzenie kopii zapasowych,
 • pełnienie funkcji serwisanta urządzeń drukujących jednostanowiskowych, sieciowych i wielkoseryjnych, w szczególności poprzez naprawy ww. urządzeń, odzyskiwania części i elementów z urządzeń trwale uszkodzonych, tworzenie bazy urządzeń, części zamiennych i materiałów oraz dokonywanie niezbędnych czynności technicznych,
 • monitorowanie sprawności działania Policyjnej Sieci Transmisji Danych, Internetu, systemów komputerowych, zestawów komputerowych PC i urządzeń peryferyjnych pod względem ich obciążeń,
 • monitorowanie sprawności działania urządzeń drukujących jednostanowiskowych, sieciowych i wielkoseryjnych pod względem ich obciążeń,
 • rozbudowywanie i modernizowanie istniejących systemów informatycznych oraz wydruku, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych,
 • instalowanie i reinstalowanie stanowisk dostępowych, urządzeń drukujących jednostanowiskowych, sieciowych i wielkoseryjnych
 • budowanie nowych informatycznych stanowisk dostępowych,
 • dokonywanie napraw oraz sporządzanie dokumentacji dotyczącej przekazywania do naprawy uszkodzonego sprzętu informatycznego podmiotom zewnętrznym w ramach umów serwisowych/gwarancyjnych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy monitorze ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy,
  – praca przy oświetleniu mieszanym,
  – budynek wyposażony w schodołaz bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych,
  – brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych,
  – drzwi o szerokości 90 cm dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w obsłudze systemów lub urządzeń teleinformatycznych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość: systemów informatycznych i drukujących, zarządzania, administrowania sieciowymi systemami WINDOWS, instalacji i reinstalacji systemów komputerowych i drukujących,
  • umiejętność organizacji pracy własnej. współpracy w zespole.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe informatyczne,
 • znajomość: sieci LAN, MAN, WAN,
 • umiejętność: podejmowania decyzji,
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • • kopie świadectw pracy potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie potwierdzające doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  26-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  bezpośrednio w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji
  Aleja Solidarności 126, 01-195 Warszawa; bądź za pośrednictwem poczty z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym „Oferta pracy WTI-3/12/15”.


Inne informacje:

  Uprzejmie informujemy kandydatów/kandydatki, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów. List motywacyjny, życiorys oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą (korespondującą
  z datą złożenia dokumentów) oraz własnoręcznie podpisane. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Oferty z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani, zostaną poinformowani o terminie kolejnego etapu selekcji. Planowane techniki i metody naboru: analiza ofert pracy, test wiedzy merytorycznej, test z zakresu wiedzy praktycznej, rozmowa kwalifikacyjna. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane
  z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.