Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

 • Komendant Wojewódzki Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Zespole Administratorów Wydziału Łączności i Informatyki KWP w BIałymstoku

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Sienkiewicza 65

Miejsce wykonywania pracy:

 • Białystok

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie spraw związanych z naprawą oraz usuwaniem awarii zgłaszanych przez administratorów lokalnych oraz użytkowników sprzętu komputerowego, dokonywanie diagnozy powstałych uszkodzeń, samodzielne ich usuwanie lub organizowanie serwisu technicznego.
 • Administrowanie policyjną lokalną siecią LAN na terenie KWP w Białymstoku, dokonywanie przyłączeń nowych urządzeń końcowych (stanowiska komputerowe, drukarki sieciowe) do zasobów sieci lokalnej.
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej: dowody urządzeń komputerowych, rejestr spraw serwisowych sprzętu komputerowego, rejestr zleceń napraw zewnętrznych, zapotrzebowania na sprzęt komputerowy, prowadzenie ewidencji materiałowych.
 • Wykonywanie okresowych przeglądów stanowisk komputerowych (w oparciu o roczny harmonogram).
 • Dokonywanie instalacji, konfiguracji, modyfikacji w sprzęcie komputerowych na rzecz wskazanych użytkowników.
 • Wykonywanie czynności technologicznych na serwerach obsługujących dostęp do sieci Internet.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca związana z bieżącym wdrażaniem sprzętu informatycznego oraz wykonywaniem okresowych oraz doraźnych przeglądów, konserwacji i napraw.
  Kontakty bezpośrednie i telefoniczne z administratorami lokalnymi, służbami dyżurnymi i użytkownikami sprzętu informatycznego w KMP/KPP/KP/PP a także z pracownikami firm serwisujących sprzęt komputerowy w celu lokalizacji
  i usuwania awarii.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko usytuowane jest na parterze budynku z częstym przemieszczaniem się do innych pomieszczeń w budynku KWP usytuowanych na I, II oraz III piętrze.
  Narzędzia i materiały pracy: biurko, telefon, komputer, narzędzia warsztatowe.
  Bariera architektoniczna: w budynku brak jest windy.
  Warunki dodatkowe: – praca przy monitorze ekranowym;
  – praca okresowo w terenie (usuwanie awarii sprzętowych w KMP/KPP/KP/PP woj. podlaskiego);
  – nietypowe godziny pracy w tym dyżury (dyżury domowe, dyspozycyjność
  i mobilność po ustawowych godzinach pracy – w przypadku uszkodzeń sprzętu informatycznego pilny przyjazd do jednostki w celu usunięcia awarii).

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie o profilu informatycznym lub pokrewnym
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego przy serwisie sprzętu komputerowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Znajomość zagadnień związanych z budową sprzętową i programową: komputerów PC, serwerów, sprzętu sieciowego i teletransmisyjnego oraz projektowaniem i budową sieci teleinformatycznych

wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie wyższe magisterskie o profilu informatycznym.
 • Kursy z zakresu administrowania urządzeniami sieciowymi.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Samodzielność.
 • Kreatywność.
 • Poczucie odpowiedzialności.
 • Rozwaga. Zaangażowanie.
 • Umieętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.
 • Prawojazdy kat. B
 • 1 rok administrowania sieciami teleinformatycznymi

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Kopia dokumentów potwierdzających staż pracy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  05-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Wojewódzka Policji
  Wydział Kadr i Szkolenia
  Ul. Sienkiewicza 65
  15-003 Białystok

  z dopiskiem na kopercie „ogłoszenie na stanowisko nr 173496”


Inne informacje:

  Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru oraz skorzystania z zamieszczonych wzorów oświadczeń, które dostępne są na stronie BIP KWP
  w Białymstoku (www.bip.bialystok.kwp.policja.gov.pl/wolne stanowiska pracy w SC).
  Kandydaci zakwalifikowani o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni e-mailem (telefonicznie w przypadku braku adresu e-mailowego).
  Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne. Decyduje data stempla pocztowego.
  Proponowane wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi co najmniej 2000,00 zł brutto oraz płatna wysługa lat.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 670 36 04.