Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

 • Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw Zespołu Administratorów – projektowania i nadzorowania systemów monitoringu wizyjnego
 • w Wydziale Łącznosci i Informatyki

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
  ul. Powstańców Wielkopolskich 7
  Bydgoszcz
  Bydgoszcz i teren woj. kujawsko-pomorskiego

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bydgoszcz i teren woj. kujawsko-pomorskiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • administrowanie systemami monitoringu wizyjnego i kontroli dostępu w celu zapewnienia poprawnej, bezawaryjnej i ciągłej pracy tych systemów w województwie kujawsko-pomorskim,
 • wykonywanie obsługi serwisowej sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych i sieciowych,
 • wykonywanie projektów technicznych i uczestnictwo w projektach budowy monitoringu wizyjnego i systemów kontroli dostępów w nowych lub renomowanych obiektach policyjnych,
 • opracowywanie dokumentacji technicznej na dostawę sprzętu oraz usług z zakresu monitoringu wizyjnego i systemów kontroli dostępu oraz uczestnictwo w pracach komisji przetargowej,
 • planowanie średniookresowych przedsięwzięć modernizacyjnych, przeglądy i konserwacje urządzeń wchodzących w skład systemów monitoringu wizyjnego oraz planowanie zaopatrzenia w niezbędne materiały i sprzęt,
 • wspieranie użytkowników w rozwiązywaniu problemów sprzętowo-programowych przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi (Active Directory) lub bezpośrednio u użytkowników.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca wykonywana w pomieszczeniach biurowych, sporadycznie związana z wysiłkiem fizycznym, przy monitorze komputerowym w wymiarze przekraczającym połowę czasu pracy. Praca wiąże się z reprezentacją urzędu, możliwe wyjazdy służbowe. Wymaga częstych kontaktów telefonicznych, mailowych, bezpośrednich.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Nie występują uciążliwe/szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy. Praca wykonywana z wykorzystaniem sprzętu komputerowego, oraz z wykorzystaniem urządzeń pomiarowo-kontrolnych. W budynku stanowiącym miejsce pracy znajduje się winda osobowa oraz podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Na kondygnacji budynku, na której znajduje się stanowisko pracy nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie o profilu teleinformatycznym
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze teleinformatycznym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na postępowanie sprawdzające,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
  • prawo jazdy kat. B,
  • znajomość systemów monitoringu wizyjnego i kontroli dostępu,
  • znajomość budowy i obsługi sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych,
  • zaawansowana znajomość rynku elektronicznego i informatycznego (sprzęt i oprogramowanie),
  • znajomość przepisów prawa zamówień publicznych,
  • asertywność i umiejętność argumentowania,

wymagania dodatkowe

 • 3 m-ce realizacja projektów monitoringu wizyjnego lub kontroli dostępu,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • kwestionariusz osobowy dla kandydata, (kwestionariusz jest dostępny na stronie http://bip.bydgoszcz.kwp.policja.gov.pl zakładka PRACA W POLICJI / OGŁOSZENIA NA STANOWISKA PRACY W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W BYDGOSZCZY)

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  20-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Wojewódzka Policji
  Powstańców Wielkopolskich 7
  85-090 Bydgoszcz
  z dopiskiem: Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej ogłoszenie nr 180771

Inne informacje:

  Proszę przesyłać jedynie kompletne aplikacje, zaznaczyć w liście motywacyjnym, jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko, wydział, numer ogłoszenia), dokumenty muszą być opatrzone datą i podpisane. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie odsyłamy. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do ubiegania się o stanowiska w korpusie służby cywilnej. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto wynosi około 2500,- zł + dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej Dz. U. Nr 227, poz. 1505).

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.