Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

 • Lubuski Komendant Wojewódzki Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Wydziale Nieruchomości, Zespół Inwestycji i Remontów

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. ul. Kwiatowa 10

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gorzów Wielkopolski i teren woj. lubuskiego
 • obiekt Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., ul. Kwiatowa 10 oraz podległe jednostki garnizonu lubuskiego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór nad prawidłowym realizowaniem procesu inwestycji prowadzonym przez Komendę Wojewódzka Policji,
 • przeglądy roczne i pięcioletnie obiektów należących do Komendy Wojewódzkiej Policji wymagane przez prawo budowlane i nadzór budowlany,
 • prowadzenie nadzoru nad wykonywanymi remontami istniejących obiektów,
 • wydawanie opinii o budynkach i innych obiektach (ocena stanu technicznego),
 • inicjalizacja procedur przetargowych na prace budowlane oraz wykonanie inwestycji,
 • udział w pracach komisji przetargowej na prace budowlane oraz wykonanie inwestycji,
 • sporządzanie kosztorysów budowlanych oraz sprawdzanie prawidłowości kosztorysów budowlanych przedstawionych przez wykonawców robót,
 • dokonywanie przeglądów obiektów urządzeń znajdujących się w okresie gwarancji powykonawczej

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa,
  – praca w terenie – nadzór i koordynacja zadań w zakresie inwestycyjnym

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca w pomieszczeniu biurowym usytuowanym na czwartym piętrze w budynku czterokondygnacyjnym (obecność windy),
  – konieczność przemieszczania się po obiekcie,
  – obiekt wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych,
  – stanowisko pracy wyposażone w niezbędne urządzenia służące realizacji zadań (komputer, drukarka, telefon).

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie profilowe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata stażu pracy w budownictwie oraz inwestycjach
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej w ograniczonym zakresie,
  • znajomość procesu inwestycyjnego,
  • znajomość prawa budowlanego, zasad sztuki budowlanej,
  • umiejętności kosztorysowania, negocjowania i rozwiązywania problemów,
  • działanie w sytuacjach stresowych,
  • komunikatywność,
  • prawo jazdy kat. B.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe – kierunek budownictwo
 • 2 lata pracy przy kierowaniu robotami budowlanymi
 • uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń
 • wiedza z zakresu oceny projektów inwestycyjnych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • kopie świadectw pracy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  31-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Wojewódzka Policji
  Wydział Kadr i Szkolenia
  Kwiatowa 10
  Gorzów Wlkp.

Inne informacje:

  Wynagrodzenie zasadnicze: 3.185,53 zł brutto miesięcznie oraz dodatek za wieloletnią pracę (uzależniony od stażu pracy – od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).
  Oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, z brakiem wskazania konkretnego wydziału i stanowiska, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis. W ofercie należy podać nr ogłoszenia.
  Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
  Za datę nadesłania oferty uznaje się datę nadania. Kandydaci zakwalifikowani do procedury naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata. Oferty odrzucone mogą być odebrane do dnia 31.03.2016 r., a oferty nieodebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.