Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw prowadzenia postępowań szkodowych garnizonu śląskiego
 • w Zespole Windykacji Należności Budżetowych Wydziału Finansów

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
  Wydział Finansów
  ul. Lompy 19
  40-038 Katowice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Katowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań szkodowych garnizonu śląskiego na bazie otrzymanych materiałów w sprawie stwierdzonych szkód w majątku KWP Katowice do podjęcia ostatecznej decyzji przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach w celu rozliczenia i uregulowania powstałej szkody,
 • nadzorowanie spraw związanych z terminowym prowadzeniem i likwidacją szkód w zakresie działania zespołu w celu zapobieżenia przedawnieniom roszczeń z tego tytułu,
 • negocjowanie i przygotowywanie projektów ugód pozasądowych w sprawach stwierdzonych szkód; opiniowanie wniosków dłużników w sprawie zastosowania ulgi w spłacie zadłużenia, w celu podjęcia ostatecznej decyzji przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach lub upoważnionego Zastępcę,
 • przygotowywanie dokumentacji postępowania szkodowego i przesyłanie do Zespołu Prawnego w celu podjęcia ostatecznej decyzji przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach lub upoważnionego Zastępcę,
 • wystawianie wezwań do zapłaty dla dłużników oraz przygotowywanie dokumentacji celem skierowania przez radcę prawnego sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • dekretowanie i opisywanie wpłat wyciągu bankowego w zakresie szkód, sporządzanie polecenia przelewu w sprawie zwrotu środków w celu uzgodnienia stanów księgowych z tytułu szkód,
 • prowadzenie rejestrów szkód zawierających wszystkie niezbędne dane dotyczące protokołu szkody/sprawcy/prowadzącego sprawę dla całego garnizonu śląskiego,
 • tworzenie i aktualizowanie procedur w zakresie prowadzenia wyjaśniających postępowań szkodowych w jednostkach organizacyjnych Policji garnizonu śląskiego, w celu przestrzegania obowiązujących przepisów.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, kserokopiarkę, komputer oraz w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, z naturalnym i sztucznym oświetleniem, wymuszona pozycja ciała – siedząca.
  Praca związana z permanentną obsługą klienta zewnętrznego.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy w Wydziale Finansów usytuowane jest na V piętrze bloku C w kompleksie budynków KWP w Katowicach, przy ulicy Lompy 19. Blok C jest częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajdują się windy (bez informacji głosowej). Pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze bloku A (przy wejściu głównym), co powoduje konieczność pokonywania dużych odległości oraz otwierania drzwi p.poż. z samozamykaczami. Wejście do kompleksu budynków KWP w Katowicach mieszczących się przy ul. Lompy 19 jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: ruchoma platforma do transportu wózków, brak progów utrudniających poruszanie się osobom niepełnosprawnym ruchowo, odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych.
  Inne
  brak

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne lub administracyjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata stażu pracy w komórkach finansowych lub w komórkach windykacji należności
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • wiedza z zakresu Ustawy o finansach publicznych,
  • umiejętność argumentowania wykorzystywana przy sporządzaniu ugód,
  • umiejętność interpretowania przepisów,
  • umiejętność obsługi programów Word, Excel,
  • umiejętność organizowania pracy własnej,
  • systematyczność.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe: ekonomiczne / administracyjne / prawnicze,
 • umiejętność/przeszkolenie z zakresu obsługi programów komputerowych Word, Excel lub pakietu Office.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe wskazane w wymogach stanowiska pracy (w tym także dokumenty potwierdzające aktualne zatrudnienie o ile jest ono potwierdzeniem wymaganego doświadczenia)
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zgodnie ze stawianymi wymaganiami (udokumentowane zakresem obowiązków na stanowisku pracy, referencjami, zaświadczeniami, certyfikatami, dyplomami, itp.)

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  12-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
  Wydział Doboru i Szkolenia
  ul. Lompy 19
  40-038 Katowice

Inne informacje:

  Wynagrodzenie zasadnicze: 2 464,10 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).
  Zatrudnienie w zastępstwie nieobecnego członka korpusu służby cywilnej spowodowane będzie korzystaniem z urlopów związanych z rodzicielstwem.
  Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby niepełnosprawne.
  Życiorys w formie CV. Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
  Informacje dotyczące wymaganych dokumentów oraz wzory obowiązujących oświadczeń dostępne są na stronie internetowej bip.katowice.kwp.policja.gov.pl (zakładka: Praca w Korpusie Służby Cywilnej → Szczegółowa informacja dotycząca naboru do korpusu służby cywilnej).
  Kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o kolejnych etapach selekcji.
  Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo(w przypadku braku kontaktu telefonicznego, pod warunkiem zamieszczenia w ofercie adresu e-mail).
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Dodatkowe informacje pod nr telefonu:(32) 200 17 06 lub (32) 200 17 42.