Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw ds. obsługi księgowej i pocztowej
 • w Wydziale Teleinformatyki

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
  Wydział Kadr
  ul. Lompy 19
  40-038 Katowice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Katowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawdzanie dokumentów finansowo – księgowych pod względem merytorycznym w celu prawidłowej realizacji umów zawartych,
 • ewidencjonowanie faktur w programie finansowo-księgowym w celu dokonania wydatku zgodnego z dokumentem źródłowym,
 • przyjmowanie korespondencji resortowej (jawnej i niejawnej) oraz od operatora pocztowego, sprawdzanie ilości, a następnie wydawanie uprzednio przygotowanej korespondencji adresatom tj. wydziałom KWP w Katowicach, jednostkom KMP/KPP garnizonu śląskiego za pośrednictwem kurierów konwojujących ładunek pocztowy do siedzib adresatów,
 • prowadzenie ewidencji wydatków w podziale na jednostki oraz paragrafy dla potrzeb nadzoru nad kosztami funkcjonowania poszczególnych Komend Miejskich i Powiatowych Policji garnizonu śląskiego,
 • klasyfikacja i weryfikacja poprawności dokonanych przez Wydziału Finansów KWP w Katowice operacji finansowo-księgowych w celu zachowania zgodności zapisów księgowych,
 • realizacja i kontrola rzetelnego rozliczania kosztów usług pocztowych, załatwianie formalności związanych z reklamacjami przesyłek pocztowych i świadczeniami odszkodowawczymi w celu prawidłowej realizacji zobowiązań wobec kontrahentów,
 • sortowanie dobowej ilości przesyłek otrzymanych do nadania, kontrolowanie prawidłowego zabezpieczenia przesyłek ze szczególnym uwzględnieniem korespondencji o charakterze niejawnym w celu prawidłowej wysyłki poczty.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, urządzenie wielofunkcyjne, komputer oraz w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy, z naturalnym i sztucznym oświetleniem, wymuszona pozycja ciała – głównie siedząca, wysiłek fizyczny związany z pakowaniem i transportem pakietów pocztowych (do 12 kg) oraz pakietów workowych (do 30 kg) na terenie poczty specjalnej. Praca związana z obsługą klienta zewnętrznego, w większości instytucjonalnego (np. prokuratury, sądy, IPN, ZOZ, Straż Pożarna, UW).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy w Wydziale Teleinformatyki usytuowane jest na I piętrze budynku E, w kompleksie budynków KWP w Katowicach przy ulicy Lompy 19. Budynek E nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: brak podjazdów oraz brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji państwowej,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • komunikatywność,
  • odpowiedzialność,
  • dyspozycyjność,
  • umiejętność pracy w sytuacjach stresowych.

wymagania dodatkowe

 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”,
 • 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze finansów publicznych,
 • dokładność,
 • rzetelność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe wskazane w wymogach stanowiska pracy (w tym także dokumenty potwierdzające aktualne zatrudnienie o ile jest ono potwierdzeniem wymaganego doświadczenia),
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zgodnie ze stawianymi wymaganiami (udokumentowane zakresem obowiązków na stanowisku pracy, zaświadczeniami, certyfikatami, dyplomami, itp.).

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  15-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Wojewódzka Policji
  Wydział Doboru i Szkolenia
  Lompy 19
  40-038 Katowice

Inne informacje:

  Wynagrodzenie zasadnicze: 2 117,44 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego). Zatrudnienie w zastępstwie nieobecnego członka korpusu służby cywilnej spowodowane będzie czasowym delegowaniem pracownika KWP w Katowicach do pełnienia innych czynności służbowych.
  Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby niepełnosprawne.
  Życiorys w formie CV. Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
  Informacje dotyczące wymaganych dokumentów oraz wzory obowiązujących oświadczeń dostępne są na stronie internetowej bip.katowice.kwp.policja.gov.pl (zakładka: Praca w Korpusie Służby Cywilnej → Szczegółowa informacja dotycząca naboru do korpusu służby cywilnej).
  Kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o kolejnych etapach selekcji lub mailowo (w przypadku braku kontaktu telefonicznego, pod warunkiem zamieszczenia w ofercie adresu e-mail).
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Dodatkowe informacje pod nr telefonu:(32) 200 17 06 lub (32) 200 17 42.