Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

 • Łódzki Komendant Wojewódzki Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw zarządzania siecią teleinformatyczną i telekomunikacyjną
 • w Sekcji II Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Łodzi

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Lutomierska 108/112

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łódź
 • ul. Sienkiewicza 28/30

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • naprawianie, konserwacja, konfiguracja urządzeń sieci PSTD i WAN w celu zapewnienia prawidłowej pracy urządzeń,
 • obsługa i konfiguracja stanowisk monitorowania sieci PSTD, WAN i siłowni energetycznych w celu zapewnienia prawidłowej pracy sieci teletransmisyjnej,
 • pełnienie nadzoru nad siłowniami energetycznymi, agregatami prądotwórczymi i klimatyzacjami w celu zapewnienia prawidłowej pracy urządzeń,
 • uczestniczenie w uruchomieniach i wdrożeniach nowych systemów teleinformatycznych w celu zapewnienia sprawnego kierowania/dowodzenia siłami policyjnymi,
 • uczestniczenie w modernizacji eksploatowanych systemów (technika światłowodowa, urządzenia VoIP, teletransmisja, cyfryzacja sieci) w celu zapewnienia sprawnego kierowania/dowodzenia siłami policyjnymi,
 • analizowanie potrzeby Sekcji II Wydziału i zgłaszanie zapotrzebowania na zakup urządzeń, części zamiennych do sprzętu łączności, sprzętu pomiarowego i materiałów instalacyjnych w celu zapewnienia prawidłowej pracy urządzeń.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w systemie równoważnym, wyjazdy służbowe, praca w siedzibie urzędu, obsługa komputera powyżej 4 godz. na dobę, praca zmianowa, obsługa urządzeń biurowych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • oświetlenie naturalne, sztuczne, niedostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych, praca na parterze

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe techniczne z dziedziny teleinformatyki, łączności, elektroenergetyki
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność konfigurowania sieci i urządzeń sieciowych – routery, switche zarządzane, multipleksery,
  • znajomość norm i przepisów dotyczących łączy telekomunikacyjnych – ustawa prawo telekomunikacyjne,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym zrozumienie dokumentacji technicznych,
  • umiejętność pracy w zespole oraz współpracy z podmiotami zewnętrznymi,
  • umiejętność analizy i syntezy informacji,
  • prawo jazdy kat. B,
  • umiejętność planowania i organizacji pracy.

wymagania dodatkowe

 • szkolenia Cisco,
 • dyspozycyjność , rzetelność, dokładność, kreatywność,
 • 1 rok doświadczenia w obszarze serwisowaniu urządzeń elektronicznych, eksploatacji, nadzoru nad urządzeniami teletransmisyjnymi.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, doświadczenie, umiejętności.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  09-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Lutomierska 108/112
  91-048 Łódź
  z dopiskiem „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr ogłoszenia 180443”

Inne informacje:

  – wynagrodzenie: 1,150 mnożnik kwoty bazowej+wysługa lat tj. 2154,92,- zł brutto + wysługa lat,
  – oferty otrzymane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane,
  – do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne,
  – na wstępną rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne,
  – kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy,
  – oferty, które spełniały wymagania formalne, lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni),
  – oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
  – oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie,
  – wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej www.lodzka.policja.gov.pl w zakładce ” PRACA” – służba cywilna-oświadczenia,
  – aplikacje należy składać w siedzibie KWP w Łodzi, przy ul. Lutomierskiej 108/112 lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu. Za termin ich złożenia uważa się datę nadania aplikacji w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego