Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

 • Łódzki Komendant Wojewódzki Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw zamówień publicznych
 • w Wydziale Gospodarki Materiałowo – Technicznej KWP w Łodzi

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Lutomierska 108/112

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łódź
 • ul. Stokowska 21/25

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynowanie planowania zamówień publicznych w ramach przyznanych środków finansowych dla Wydziału Gospodarki Materiałowo-Technicznej w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki środkami budżetowymi w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych,
 • kontrolowanie wykonania wszystkich umów oraz formalne nadzorowanie przestrzegania procedur przetargowych w Wydziale GMT,
 • sporządzanie dokumentacji dla postępowań wyłączonych ze stosowania ustawy, zgodnie z wytycznymi zapisanymi w Zasadach postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w KWP w Łodzi,
 • przygotowywanie pod względem formalnym dokumentacji w postępowaniach o zamówienia publiczne w trybach ustawy, w oparciu o materiały sporządzone w zespołach merytorycznie odpowiedzialnych za realizację zakupów i usług będących w strukturach Wydziału Gospodarki Materiałowo – Technicznej,
 • prowadzenie rejestru Zamówień Publicznych i Rejestru Umów zgodnie z wytycznymi wymienionymi w
 • przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych oraz aneksów do umów,
 • udział w pracach komisji przetargowych zgodnie z regulaminem pracy komisji przetargowej.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa, wyjazdy służbowe, praca w siedzibie urzędu, obsługa komputera powyżej 4 godz. na dobę, praca w systemie podstawowym, praca stacjonarna, obsługa urządzeń biurowych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • oświetlenie naturalne i sztuczne, obecność wind w budynku, niedostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych, praca na III piętrze.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • minimum 1 rok doświadczenia na podobnym stanowisku związanym z prowadzeniem procedur przetargowych, przygotowywaniem i sporządzaniem dokumentacji, doświadczenie w zakresie finansów publicznych.

 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
  • znajomość przepisów wewnętrznych.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe,
 • umiejętność obsługi komputera, w szczególności Windows Office.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, doświadczenie, umiejętności.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  24-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Lutomierska 108/112
  91-048 Łódź
  z dopiskiem „oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr ogłoszenia 176115”

Inne informacje:

  – wynagrodzenie: 1,150 mnożnik kwoty bazowej tj. 2154,92 zł brutto + wysługa lat,
  – oferty otrzymane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane,
  – do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne,
  – na wstępną rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne,
  – kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy,
  – oferty, które spełniały wymagania formalne, lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni),
  – oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
  – oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie,
  – wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej www.lodzka.policja.gov.pl w zakładce ” PRACA I SŁUŻBA” – Praca w służbie cywilnej,
  – aplikacje należy składać w siedzibie KWP w Łodzi, przy ul. Lutomierskiej 108/112 lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu. Za termin ich złożenia uważa się datę nadania aplikacji w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.