Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

 • Łódzki Komendant Wojewódzki Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw technicznych
 • w Wydziale Transportu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Łódź, ul. Lutomierska 108/112

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łódź
 • ul. Stokowska 21/25

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie projektów i prowadzenie realizowanych w wydziale adaptacji sprzętu transportowego w celu przystosowania tych pojazdów dla potrzeb poszczególnych służb Policji,
 • nadzorowanie i dokumentowanie przechowywania depozytów w Tymczasowej Składnicy Rzeczy Zabezpieczonych oraz współpraca z podmiotami, które deponują dowody rzeczowe w tej składnicy, w celu dostarczenia informacji o stanie i ilości zabezpieczonych dowodów rzeczowych oraz w celu ustalenia warunków, czasu i kosztów ich przechowywania,
 • opracowywanie wymagań taktyczno-technicznych do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniach o udzielenie zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
 • tworzenie, testowanie arkuszy kalkulacyjnych i programów użytkowych w celu ich wprowadzenia do stosowania i usprawnienia realizacji zadań służbowych w wydziale,
 • opracowywanie projektów decyzji, wytycznych dotyczących gospodarki transportowej w celu uregulowania i usystematyzowania zasad funkcjonowania jednostek i komórek organizacyjnych garnizonu łódzkiego w tym zakresie,
 • uczestniczenie w pracach komisji do odbioru dostaw i usług realizowanych na podstawie zawartych umów zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
 • współpraca z zewnętrznymi autoryzowanymi stacjami obsługi w celu wprowadzenia technologii naprawczych/modernizacyjnych zgodnych z wymaganiami producentów pojazdów

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa, wyjazdy służbowe, praca w systemie podstawowym

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • oświetlenie naturalne, oświetlenie sztuczne, obecność wind w budynku, praca na piętrze 3, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, obsługa urządzeń biurowych

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • doświadczenie: rok pracy w obszarze naprawy i modernizacji samochodów,
  • umiejętność posługiwania się katalogami części zamiennych,
  • znajomość budowy pojazdu i technologii napraw

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: średnie profilowane,
 • umiejętność pracy na komputerze

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, doświadczenie, umiejętności.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  21-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Wojewódzka Policji
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Lutomierska 108/112
  91-048 Łódź
  z dopiskiem ,,oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr ogłoszenia 173134″

Inne informacje:

  – wynagrodzenie: 1,150 mnożnik kwoty bazowej tj. 2154,92 zł brutto + wysługa lat,
  – oferty otrzymane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane,
  – do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne,
  – na wstępną rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne,
  – kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy,
  – oferty, które spełniały wymagania formalne, lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni),
  – oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
  – oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie,
  – wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej www.lodzka.policja.gov.pl w zakładce ” PRACA I SŁUŻBA” – Praca w służbie cywilnej,
  – aplikacje należy składać w siedzibie KWP w Łodzi, przy ul. Lutomierskiej 108/112 lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu. Za termin ich złożenia uważa się datę nadania aplikacji w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego