Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

 • Lubelski Komendant Wojewódzki Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw zaopatrzenia w materiały techniki policyjnej
 • w Wydziale Zaopatrzenia KWP w Lublinie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Lublin, ul. Narutowicza 73, 20-019 Lublin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Lublin
 • Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
  ul. Grenadierów 3, 20-331 Lublin
  ul.Narutowicza 73, 20-019 Lublin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowanie pełnej dokumentacji do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę: materiałów i odczynników fotograficznych, materiałów i odczynników do urządzenia minilab, materiałów audio-video, materiałów używanych przez służby ruchu drogowego, a także sprawdzanie ofert i uczestniczenie w pracach komisji,
 • realizowanie zakupów materiałów i odczynników fotograficznych, materiałów i odczynników do urządzenia minilab, materiałów do wykrywania, badania i utrwalania śladów kryminalistycznych, materiałów audio-video, materiałów używanych przez służby ruchu drogowego itp., zgodnie z zawartymi umowami oraz w trybie pozaustawowym,
 • ewidencjonowanie i analizowanie operacji finansowych podzespołów techniki policyjnej i uzbrojenia w celu dostarczenia aktualnej i dokładnej informacji finansowej o realizacji budżetu,
 • księgowanie zestawień rozchodowych materiałów techniki policyjnej wydawanych z magazynu poszczególnym komórkom oraz jednostkom Policji, sporządzanie nowych zestawień materiałowo – sprzętowych w ujęciu ilościowo – wartościowym, prowadzenie ewidencji materiałów techniki policyjnej,
 • zbieranie zapotrzebowań rocznych na materiały techniki policyjnej z komórek i jednostek Policji w celu przygotowania planu finansowego oraz planu zamówień publicznych na kolejny rok budżetowy,
 • naliczanie normatywu zapasów magazynowych materiałów techniki policyjnej, nadzorowanie bieżącego utrzymania zapasów magazynowych w wysokości normatywu, nadzorowanie stałej rotacji asortymentowej.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Realizacja zadań biurowych, udział w pracach komisji i zespołów powołanych przez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji lub Naczelnika Wydziału. Praca na stanowisku związana jest z obsługą interesantów zewnętrznych i wewnętrznych oraz kontaktami z przedstawicielami firm zewnętrznych – w sprawach związanych z przeprowadzeniem rozeznania cenowego, z zawartymi umowami i realizacją usług. Podczas wykonywania zadań na stanowisku istnieje konieczność przemieszczania się po różnych piętrach i budynkach (doręczanie i odbiór dokumentów, konsultacje z pracownikami innych wydziałów) na terenie KWP w Lublinie (ul. Grenadierów 3, ul. Narutowicza 73) oraz sporadyczne wyjazdy w teren.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek dwukondygnacyjny z windą towarową. Stanowisko pracy usytuowane jest na I piętrze, w pokoju biurowym wyposażonym w meble biurowe, sprzęt komputerowy i inne urządzenia biurowe. Sporadycznie zadania realizowane są w pomieszczeniach magazynowych, na zewnątrz budynku oraz podczas wyjazdów służbowych. Pomieszczenia pracy wyposażone są w oświetlenie naturalne i sztuczne. Korytarz, drzwi wejściowe do budynku, pomieszczenia biurowe i higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

  Inne
  Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 81 535 45 46, 81 535 46 93. Zatrudnienie osoby wyłonionej w drodze naboru może być zrealizowane od 01 stycznia 2016 r. Oferty należy składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 w sekretariacie Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Lublinie (pok. 127) lub przesłać pocztą na wskazany powyżej adres. Oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu oraz złożone po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Po weryfikacji formalnej ofert kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie osobistej prezentacji. Brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem do dalszych etapów rekrutacji. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie opublikowana w BIP KWP w Lublinie. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie, opublikowanym w BIP KWP w Lublinie (zakładka „Wolne stanowiska w SC”). W BIP KWP w Lublinie dostępny jest wzór oświadczenia kandydata ubiegającego się o stanowisko. Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za treść ogłoszeń umieszczonych na portalach: http://dsc.kprm.gov.pl/znajdz-prace-w-sluzbie-cywilnej, http://bip.lublin.kwp.policja.gov.pl/.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy związanej z przygotowywaniem dokumentacji z zakresu zamówień publicznych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów z zakresu Prawa zamówień publicznych oraz przepisów dotyczących służby cywilnej,
  • umiejętność biegłej obsługi komputera – pakiet Office i Internet,
  • umiejętność redagowania pism urzędowych,
  • umiejętność biegłego i dokładnego liczenia,
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • poświadczenie bezpieczeństwa opatrzonego klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
  • komunikatywność
  • wysoka kultura osobista

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie zawodowe – 3 lata w pracy w administracji publicznej w tym minimum 1,5 roku przy przygotowywaniu dokumentacji z zakresu zamówień publicznych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego w ogłoszeniu doświadczenia

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  10-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Wojewódzka Policji
  Narutowicza 73
  20-019 Lublin
  Wydział Kadr i Szkolenia, Sekretariat pok. 127

Inne informacje: