Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

 • Lubelski Komendant Wojewódzki Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw księgowości
 • w Wydziale Finansów KWP w Lublinie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, ul. Narutowicza 73, 20 019 Lublin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Lublin
 • Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, ul. Narutowicza 73, 20 019 Lublin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • księgowanie operacji gospodarczych,
 • prowadzenie zadań związanych z otrzymywaniem środków finansowych w ramach Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji, darowizn rzeczowych oraz nieodpłatnie otrzymanych rzeczowych składników majątku ruchomego, m.in. rejestracja wniosków i porozumień oraz ich kontrola, prowadzenie ewidencji deklarowanych i otrzymywanych środków finansowych, nadzór nad prawidłowym ich wykorzystaniem
 • uzgadnianie zapisów na określonych kontach analitycznych,
 • bieżące informowanie wydziałów zaopatrujących i jednostek terenowych Policji o wpływach na rachunek bankowy WFWP środków finansowych, a następnie o wyrażeniu zgody przez Zastępcę Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji na wydatkowanie tych środków,
 • uczestniczenie w opracowaniu planu finansowego WFWP, dokonywanie comiesięcznych korekt planu,
 • sporządzanie kwartalnych informacji o przyjętych darowiznach rzeczowych oraz sprawozdań z wykonania planu WFWP w celu uzyskania aktualnych informacji o planie, wydatkach, należnościach i zobowiązaniach

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Pracownik wykonuje większość czynności o charakterze statycznym. Praca biurowa przy komputerze. Czynności wykonywane są w większości w pozycji siedzącej i są związane z pracą z dokumentami, obsługą komputera powyżej 4 godzin na dobę, obsługą urządzeń biurowych (telefon, drukarka, niszczarka papierów), prowadzeniem rozmów telefonicznych wewnętrznych i zewnętrznych. Praca przy oświetleniu naturalnym oraz sztucznym.
  Na stanowisku specjalisty zadania realizowane są samodzielnie, często pod presją czasu. Występują kontakty z interesantami wewnętrznymi urzędu oraz zewnętrznymi – kontrahenci.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Lokalizacja stanowiska pracy – budynek KWP w Lublinie przy ul. Narutowicza 73, w pomieszczeniu biurowym Zespołu Księgowości Wydziału Finansów KWP w Lublinie na I piętrze. Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich – bariery architektoniczne (schody przy wejściu do budynku, brak podjazdu, brak windy, brak przystosowanych sanitariatów) oraz nie jest dostosowany dla osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących i głuchoniemych.

  Inne
  Oferowane warunki wynagrodzenia: wynagrodzenie zasadnicze wynikające z mnożnika kwoty bazowej 1,200 (2 248,60 zł. brutto) oraz dodatek z tytułu wysługi lat (prawo do niego nabywa się po udokumentowaniu pięciu lat pracy i wynosi on 5% wynagrodzenia zasadniczego. Z każdym rokiem wzrasta o 1% do momentu, aż osiągnie wysokość 20%).

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w komórkach finansowych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów dotyczących rachunkowości, finansów publicznych,
  • znajomość obsługi komputera, programów biurowych (MS Office),
  • zdolność planowania i organizowania pracy własnej,
  • dokładność, systematyczność, sumienność,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • odpowiedzialność,

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne,
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dopuszczającego do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”,
 • 1 rok pracy w księgowości w jednostce budżetowej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  21-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Wojewódzka Policji
  ul. Narutowicza 73
  20-019 Lublin
  Sekretariat Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Lublinie (pok. 127)

Inne informacje:

  Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 81 535 43 95, 81 535 46 93.
  Oferty należy składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 w sekretariacie Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Lublinie (pok. 127) lub przesyłać pocztą na wskazany powyżej adres.
  Oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, niekompletne lub złożone po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
  Po weryfikacji formalnej ofert, kandydatki / kandydaci zakwalifikowane/i do dalszego etapu naboru zostaną powiadomione/ eni e-mailem lub telefonicznie o terminie osobistej prezentacji.
  Brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem do dalszych etapów rekrutacji.
  Lista osób spełniających wymagania formalne zostanie opublikowana w BIP KWP w Lublinie.
  Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie po zakończeniu naboru.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie, opublikowanym w BIP KWP w Lublinie (zakładka „Wolne stanowiska w SC”).
  W BIP KWP w Lublinie dostępny jest wzór oświadczenia kandydata ubiegającego się o stanowisko.
  Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za treść ogłoszeń umieszczonych na portalach:
  http://dsc.kprm.gov.pl/ogloszenia-o-naborze,
  http://bip.lublin.kwp.policja.gov.pl/.