Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

 • Komendant Wojewódzki Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw zamówień publicznych
 • w Zespole Zamówień Publicznych KWP w Lublinie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Narutowicza 73,
  20-019 Lublin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Lublin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opracowywanie wniosków, ogłoszeń dot. zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) przy wykorzystaniu danych przekazanych przez wydziały zaopatrujące dot. opisu przedmiotu zamówienia i wymagań stawianych wykonawcom oraz upublicznianie zatwierdzonych dokumentów w celu uruchomienia procedury o zamówienie publiczne,
 • Analiza ofert pod względem formalno – prawnym, m.in. kompletności, spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ i wyeliminowania ewentualnych oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych oraz innych omyłek niepowodujących zmian w treści oferty, a także przy wykorzystaniu danych przekazanych przez wydziały zaopatrujące w zakresie zgodności ofert z przedmiotem zamówienia,
 • Opracowywanie oraz upublicznianie odpowiedzi na zadawane przez wykonawców pytania dotyczące formalno – prawnych zagadnień związanych z procedurą oraz odpowiedzi dotyczących pozostałych zapisów SIWZ przy wykorzystaniu danych przekazanych przez wydziały zaopatrujące – w celu doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia, wyjaśnienia treści SIWZ, dokonania jego ewentualnej modyfikacji,
 • Analiza wniesionych środków ochrony prawnej pod względem formalno – prawnym, z uwzględnieniem wyjaśnień złożonych przez wydziały zaopatrujące w zakresie merytorycznym dotyczącym zasadności podniesionych zarzutów w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia, w celu przygotowania propozycji rozstrzygnięć dot. odrzucenia, oddalenia bądź uwzględnienia zarzutów w nich podnoszonych,
 • Sporządzanie protokołów na każdym etapie postępowań o udzielanie zamówień publicznych w celu udokumentowania pracy komisji przetargowej,
 • Wykonywanie zadań przewodniczącego komisji przetargowej w przypadku wyznaczenia do pełnienia tej funkcji zgodnie z regulaminem pracy komisji – w celu realizacji zadań ZZP i zapewnienia ciągłości pracy w komórce,
 • Bieżące prowadzenie księgi zamówień publicznych w zakresie danych dotyczących wszczęcia postępowań, zawarcia umowy oraz jej aktualizacja i upublicznienie na stronie internetowej KWP w Lublinie w celu realizacji obowiązku jawności postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 • Kompletowanie dokumentacji zakończonych postępowań w celu przekazania ich do archiwum.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Pracownik wykonuje większość czynności o charakterze statycznym, związanych głównie z pracą przy komputerze. Realizacja zadań wymaga częstych kontaktów z pracownikami innych komórek organizacyjnych KWP w Lublinie zajmujących się realizacją powiązanych zadań. Czynności wykonywane są w większości w pozycji siedzącej i są związane z pracą z dokumentami, obsługą komputera powyżej 4 godzin na dobę, obsługą urządzeń biurowych (telefon, drukarka, niszczarka papierów), prowadzeniem rozmów telefonicznych z interesantami. Praca przy oświetleniu naturalnym oraz sztucznym. Na stanowisku specjalisty zadania realizowane są samodzielnie, często pod presją czasu. Występują częste kontakty z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca wykonywana jest w oświetleniu naturalnym oraz sztucznym, przy monitorze ekranowym powyżej połowy ustawowego wymiaru czasu pracy. Pomieszczenie biurowe usytuowane jest na parterze budynku niedostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich – bariery architektoniczne (schody przy wejściu do budynku, brak podjazdu, wąskie ciągi komunikacyjne).

  Inne
  Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 81 535 56 76, 81 535 46 93. Zatrudnienie osoby wyłonionej w drodze naboru będzie realizowane w maju 2016 r. Oferowane warunki wynagrodzenia: wynagrodzenie zasadnicze wynikające z mnożnika kwoty bazowej 1,0608 (1 987,77 zł. brutto) oraz dodatek z tytułu wysługi (prawo do niego nabywa się po udokumentowaniu pięciu lat pracy i wynosi on 5% wynagrodzenia zasadniczego. Z każdym rokiem wzrasta o 1% do momentu, aż osiągnie wysokość 20%).Oferty należy składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 w sekretariacie Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Lublinie (pok. 127) lub przesłać pocztą na wskazany powyżej adres. Oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu oraz złożone po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Po weryfikacji formalnej ofert kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie osobistej prezentacji. Brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem do dalszych etapów rekrutacji. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie opublikowana w BIP KWP w Lublinie. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie, opublikowanym w BIP KWP w Lublinie (zakładka „Wolne stanowiska w SC”). W BIP KWP w Lublinie dostępny jest wzór oświadczenia kandydata ubiegającego się o stanowisko. Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za treść ogłoszeń umieszczonych na portalach: http://dsc.kprm.gov.pl/znajdz-prace-w-sluzbie-cywilnej, http://bip.lublin.kwp.policja.gov.pl/.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z zamówieniami publicznymi po stronie zamawiającego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych,
  • znajomość przepisów regulujących sprawy zamówień publicznych,
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • umiejętność działania pod presją czasu,
  • umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Internet),
  • umiejętność pracy w zespole,
  • asertywność i umiejętność przekonywania,
  • dokładność, uczciwość,
  • upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej umożliwiającej wydanie upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych opatrzonych klauzulą “zastrzeżone”

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ”zastrzeżone” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie procedury sprawdzającej umożliwiającej wydanie upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych opatrzonych klauzulą “zastrzeżone”

Termin składania dokumentów:

  25-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Wojewódzka Policji
  Narutowicza 73
  20-019 Lublin

Inne informacje: