Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

 • Komendant Wojewódzki Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw wydatków osobowych
 • w Wydziale Finansów KWP w Lublinie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Narutowicza 73, 20-019 Lublin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Lublin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa finansowa z zakresu naliczania świadczeń pieniężnych dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i podległych jednostek powiatowych Policji w celu prawidłowej realizacji wypłat,
 • naliczanie dodatkowych należności jednorazowych i periodycznych przysługujących pracownikom i funkcjonariuszom, m.in. nagród motywacyjnych, zapomóg, nagród rocznych,
 • naliczanie należności i sporządzanie dokumentów wypłat dla zwolnionych ze służby funkcjonariuszy oraz zwalnianych pracowników cywilnych, m.in. odpraw emerytalno-rentowych, a także dokonywanie ostatecznych rozliczeń kart uposażeń i wynagrodzeń tych osób w celu zapewnienia prawidłowości wypłat,
 • wyliczanie wynagrodzenia za czas choroby, zasiłku chorobowego, zasiłku opiekuńczego, macierzyńskiego, rodzicielskiego i świadczenia rehabilitacyjnego,
 • ubruttawianie dochodów funkcjonariuszy zwolnionych ze służby bez uprawnień emerytalno – rentowych w celu przekazania wyliczonych składek do ZUS,
 • wystawianie zaświadczeń do ZER MSWiA w Lublinie,
 • obliczanie miesięcznych zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych podlegającego opodatkowaniu w celu przekazania do Urzędu Skarbowego,
 • naliczanie miesięcznych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracowników w celu rozliczenia i przekazania należnych kwot do ZUS.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Pracownik wykonuje większość czynności o charakterze statycznym, związanych głównie z pracą przy komputerze. Czynności wykonywane są w większości w pozycji siedzącej i są związane z pracą z dokumentami, obsługą komputera powyżej 4 godzin na dobę, obsługą urządzeń biurowych (telefon, drukarka, niszczarka papierów), prowadzeniem rozmów telefonicznych z interesantami. Praca przy oświetleniu naturalnym oraz sztucznym. Na stanowisku specjalisty zadania realizowane są samodzielnie, często pod presją czasu. Występują kontakty z interesantami wewnętrznymi urzędu i zewnętrznymi – ZUS, US, komornicy.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca wykonywana jest przy monitorze ekranowym powyżej połowy ustawowego wymiaru czasu pracy.
  Stanowisko pracy zlokalizowane jest w budynku KWP w Lublinie przy ul. Narutowicza 73, w pomieszczeniu biurowym Wydziału Finansów KWP w Lublinie, na I piętrze. Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich – bariery architektoniczne (schody przy wejściu do budynku, brak podjazdu, brak windy, brak przystosowanych sanitariatów) oraz nie jest dostosowany dla osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych.

  Inne
  Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 81 535 43 95, 81 535 40 94. Zatrudnienie osoby wyłonionej w drodze naboru będzie realizowane w maju 2016 r. Oferowane warunki wynagrodzenia: wynagrodzenie zasadnicze wynikające z mnożnika kwoty bazowej 1,0000 (1 873,84 zł. brutto) oraz dodatek z tytułu wysługi (prawo do niego nabywa się po udokumentowaniu pięciu lat pracy i wynosi on 5% wynagrodzenia zasadniczego. Z każdym rokiem wzrasta o 1% do momentu, aż osiągnie wysokość 20%). Oferty należy składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 w sekretariacie Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Lublinie (pok. 127) lub przesłać pocztą na wskazany powyżej adres. Oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu oraz złożone po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Po weryfikacji formalnej ofert kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie osobistej prezentacji. Brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem do dalszych etapów rekrutacji. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie opublikowana w BIP KWP w Lublinie. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie, opublikowanym w BIP KWP w Lublinie (zakładka „Wolne stanowiska w SC”). W BIP KWP w Lublinie dostępny jest wzór oświadczenia kandydata ubiegającego się o stanowisko. Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za treść ogłoszeń umieszczonych na portalach: http://dsc.kprm.gov.pl/znajdz-prace-w-sluzbie-cywilnej, http://bip.lublin.kwp.policja.gov.pl/.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w komórkach finansowych,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów regulujących płace policjantów i pracowników Policji oraz prawa pracy,
  • znajomość przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • znajomość obsługi komputera, programów biurowych (MS Office),
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • samodzielność i kreatywność,
  • odpowiedzialność.

wymagania dodatkowe

 • obsługa systemu płacowego „Płace Nowe” i „Cywil”,
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego w ogłoszeniu doświadczenia

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • poświadczenie bezpieczeństwa dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”

Termin składania dokumentów:

  14-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Wojewódzka Policji
  Narutowicza 73
  20-019 Lublin

Inne informacje: