Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

 • Opolski Komendant Wojewódzki Policji w Opolu
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw nadzorczych i naprawczych urządzeń zasilania awaryjnego, sieci teleinformatycznych oraz urządzeń telekomunikacyjnych i telekomutacyjnych
 • w Wydziale Łączności i Informatyki

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
  ul. Korfantego 2
  45-077 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Nadzór nad urządzeniami sieci POLWAN, systemem nadzorującym wojewódzką sieć teletransmisyjną Policji, systemem łączności telegraficznej Policji na terenie woj. opolskiego oraz systemem nadzorującym siłownie telekomunikacyjne w jednostkach Policji woj. opolskiego,
 • pełnienie obowiązków dyżurnego Wojewódzkiego Węzła Łączności,
 • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu cyfrowej łączności rządowej,
 • nadzór i obsługa awaryjnych systemów zasilania Wojewódzkiego Węzła Łączności,
 • wykonywanie w określonym terminie wymaganych przeglądów technicznych agregatu prądotwórczego i innych urządzeń przydzielonych do konserwacji i odpowiednie dokumentowanie podjętych działań,
 • nadzór nad systemami monitoringu wizyjnego i systemem kontroli dostępu,
 • wykonywanie niezbędnych prac przy naprawach, budowie lub modernizacji obsługiwanych systemów i połączeń kablowych,
 • dokonywanie wpisów do wymaganej dokumentacji.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – usuwanie uszkodzeń w urządzeniach pod napięciem niebezpiecznym,
  – praca przy agregacie prądotwórczym,
  – praca na wysokości,
  praca przy urządzeniach emitujących pole elektromagnetyczne,
  – stres związany z możliwością wystąpienia trudnych do przewidzenia awarii i uszkodzeń,
  – konieczność wyjazdów i przedłużania czasu pracy do czasu usunięcia awarii.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – budynek nie jest dostosowany do potrzeb niepełnosprawnych ruchowo (bariery architektoniczne),

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w pionie technicznym branży telekomunikacyjnej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa i przepisów zawartych w instrukcjach dotyczących funkcjonowania systemów i urządzeń telekomunikacyjnych,
  • umiejętność podejmowania decyzji,
  • znajomość systemów telekomunikacyjnych, sieci teletransmisyjnych oraz systemów i urządzeń telegraficznych,
  • znajomość budowy i funkcjonowania siłowni telekomunikacyjnych oraz agregatów prądotwórczych i baterii akumulatorów,
  • znajomość architektury i budowy komputera oraz obsługi aplikacji biurowych,
  • znajomość funkcjonowania central i aparatów ISDN.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe techniczne o kierunku: telekomunikacja, elektronika, informatyka, elektrotechnika,
 • świadectwo kwalifikacyjne
 • poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych,
 • prawo jazdy kategorii
 • znajomość funkcjonowania policyjnych systemów teleinformatycznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie dokumentów poświadczających wymagany staż pracy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  26-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Wojewódzka Policji
  Korfantego 2
  45-077 Opole
  z dopiskiem na kopercie „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 20 BIP KPRM” i z adresem nadawcy na kopercie

Inne informacje:

  Wynagrodzenie ok. 2800 zł brutto.

  Zachęcamy do brania udziału w postępowaniu konkursowym osoby niepełnosprawne!

  Oferty niekompletne i niespełniające wymogów formalnych oraz nadane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) zostaną odrzucone. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
  Dodatkowe informacje: (0-77) 422-24-52. Komenda Wojewódzka Policji w Opolu nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń ukazujących się na innych stronach internetowych oraz publikowanych w prasie oprócz www.dsc.kprm.gov.pl oraz www.opolska.policja.gov.pl.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.