Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

 • Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • Wydziału Zaopatrzenia

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Wojewódzka Policji
  w Poznaniu
  ul. Kochanowskiego 2a

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań
 • Poznań, ul. Taborowa 22

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Koordynowanie, nadzorowanie i organizowanie pracy pracowników Zespołu Gospodarki Materiałowo-Technicznej II.
 • Prowadzenie sprawozdawczości zespołu oraz opracowywanie okresowych analiz wydatków finansowych w zakresie grupy 5 oraz sporządzanie planów zamierzeń i harmonogramów pracy, a także sprawozdań z ich realizacji.
 • Opracowywanie planu potrzeb finansowych w zakresie: gospodarki żywnościowej, sprzętu stołówkowo – kuchennego, konserwacji i naprawy sprzętu gastronomicznego, stołówkowo-kuchennego, równoważników pieniężnych w zamian za wyżywienie w naturze wypłacanych funkcjonariuszom.
 • Sporządzanie wniosków oraz niezbędnej dokumentacji dotyczącej wszczęcia postępowań przetargowych oraz bezwzględne przestrzeganie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przy realizacji usług gastronomicznych.
 • Prowadzenie oraz kontrola stopnia realizacji umów, nadzór nad realizacją umów /m.in. terminowość, kary umowne/ oraz sprawdzenie dowodów pod względem merytorycznym, ustalenie rzetelności ich danych (w tym ceny), celowości, gospodarności i legalności operacji gospodarczych wyrażonych w dowodach oraz w pozostałych dokumentach związanych z zakresem powierzonych zadań.
 • Szczegółowa analiza otrzymywanych dokumentów finansowych pod względem merytorycznym /m.in. sprawdzanie ich zgodności z art.4 pkt.8 oraz zawartymi umowami/.
 • Prowadzenie szczegółowej ewidencji wydatków finansowych i limitów w paragrafach i pozycjach budżetowych oraz prowadzenie ewidencji z wydatków na podstawie art.4 pkt.8 PZP.
 • Aktualizacja norm wyżywienia dla policjantów i pracowników policji (posiłki profilaktyczne) oraz norm na sprzęt stołówkowo- kuchenny , maszyny i urządzenia.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w środowisku biurowym: komputer i inne urządzenia biurowe.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – naturalne i sztuczne oświetlenie;
  – wymuszona pozycja ciała;
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin/dobę;
  – brak podjazdu umożliwiającego dostęp osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • umiejętność obsługi komputera,
  • umiejętności kierowania pracą zespołu,
  • umiejętność negocjacji,
  • umiejętność rozwiązywania problemów,
  • systematyczność,
  • znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

wymagania dodatkowe

 • poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”
 • przeszkolenie z ochrony informacji niejawnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • list motywacyjny powinien zawierać numer ogłoszenia i nazwę stanowiska podanego w ogłoszeniu,
 • życiorys powinien zawierać numer PESEL ,
 • kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.

Termin składania dokumentów:

  18-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Wojewódzka Policji
  Wydział Kadr i Szkolenia
  Kochanowskiego 2a
  60-844 Poznań

Inne informacje:

  – dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61-84-126-50
  – zakwalifikowani kandydaci zostaną zaproszeni do wzięcia osobistego udziału w postępowaniu rekrutacyjnym,
  – listy kandydatów spełniających wymagania formalne umieszczone zostaną na stronie BIP KWP w Poznaniu pod numerem ogłoszenia.
  – metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna, (w zależności od ilości złożonych aplikacji zastrzega się możliwość odstąpienia od przeprowadzenia testu wiedzy)
  – wynagrodzenie według mnożnika 1.0 kwoty bazowej (tj. 1.873,84 zł. brutto + wysługa lat),
  – dokumenty można składać osobiście w sekretariacie Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Poznaniu lub przesłać pocztą (liczy się data stempla pocztowego),
  – dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi,
  – Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.