Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

 • Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw ewidencji, dystrybucji i aktualizacji aktów prawnych
 • w Wydziale Komunikacji Społecznej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Wojewódzka Policji
  w Poznaniu
  60-844 Poznań, ul. Kochanowskiego 2a

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Rejestracja i dystrybucja oraz prowadzenie wojewódzkiego zbioru aktów prawnych w zakresie uregulowań wewnętrznych wydanych przez Komendanta oraz ich weryfikacja pod kątem merytorycznym we współpracy z wytwórcą;
 • Ewidencjonowanie, rozpowszechnianie i aktualizowanie aktów prawnych własnych i wpływających do Komendanta
 • Rejestracja dzienników, książek, rejestrów i innych ewidencji prowadzonych w komórkach organizacyjnych KWP i jednostkach Policji woj. wielkopolskiego.
 • Współudział w tworzeniu projektów aktów kierowania i rozkazów nagrodowych Komendanta
 • Dokonywanie kompleksowej aktualizacji aktów normatywnych i aktów kierowania Komendanta w trybie bieżącym i okresowym, celem sporządzenia wykazu obowiązujących;
 • Umieszczanie, prowadzenie i bieżąca aktualizacja zbiorów aktów prawnych w formie elektronicznej w portalu wielkopolskiej Policji Helpdesk
 • Przygotowywanie projektów wniosków i rozkazów nagrodowych Komendanta dotyczących wyróżnienia kadry kierowniczej Policji oraz policjantów i pracowników Policji woj. wielkopolskiego;
 • Prowadzenie Centralnego Rejestru Pełnomocnictw (CRP), Centralnego Rejestru Upoważnień (CRU) oraz Centralnego Rejestru Upoważnień do czynności Nadzorczych (CRUCN) Wielkoplskiego Komendnata Wojewódzkiego Policji w Poznaniu oraz ich bieżąca aktualizacja

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca administracyjno – biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,
  zadania wykonywane w siedzibie Komendy.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,
  stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno – biurowych,
  stanowisko pracy znajduje się na poziomie 3 budynku biurowego, zejście i wejście po stromych schodach,
  klatka schodowa o szerokości 160 cm z poręczami,
  budynek wyposażony jest w windę, która zatrzymuje się na poziomie 3, budynek nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi kancelaryjno – prawnej lub informacją prawną,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • wiedza w zakresie pracy kancelaryjno – prawnej,
  • zdolności interpersonalne w zakresie organizacji pracy,
  • dyspozycyjność i komunikatywność,
  • rzetelność i dokładność w realizacji powierzonych zadań
  • wysoka odpowiedzialność, terminowość, kreatywność
  • umiejętność dobrej współpracy w grupie.

wymagania dodatkowe

 • wiedza w zakresie przepisów resortowych i ogólnopaństwowych,
 • znajomość metod i form wykonywania w Policji zadań z zakresu legislacji,
 • znajomość programów wykorzystywanych w Policji,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • list motywacyjny powinien zawierać numer ogłoszenia i nazwę stanowiska podanego w ogłoszeniu,
 • życiorys powinien zawierać numer PESEL ,
 • kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.

Termin składania dokumentów:

  02-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Wojewódzka Policji
  Wydział Kadr i Szkolenia
  Kochanowskiego 2a
  60-844 Poznań

Inne informacje:

  – dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61-84-127-50,
  – zakwalifikowani kandydaci zostaną zaproszeni do wzięcia osobistego udziału w postępowaniu rekrutacyjnym,
  – listy kandydatów spełniających wymagania formalne umieszczone zostaną na stronie BIP KWP w Poznaniu pod numerem ogłoszenia.
  – metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna, (w zależności od ilości złożonych aplikacji zastrzega się możliwość odstąpienia od przeprowadzenia testu wiedzy)
  – wynagrodzenie według mnożnika 1.2 kwoty bazowej (tj. 2.248,61 zł. brutto + wysługa lat),
  – dokumenty można składać osobiście w sekretariacie Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Poznaniu lub przesłać pocztą (liczy się data stempla pocztowego),
  – dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi,
  – Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.