Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

 • Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw wydatków osobowych
 • w Wydziale Finansów

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Wojewódzka Policji
  w Poznaniu
  ul. Kochanowskiego 2a

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Obsługa finansowa w zakresie wydatków osobowych pracowników cywilnych oraz funkcjonariuszy w służbie i funkcjonariuszy zwolnionych.
 • Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników oraz kart uposażeń policjantów oraz naliczanie kapitałów początkowych na potrzeby ZUS.
 • Naliczanie wynagrodzeń i zasiłków chorobowych oraz uposażeń, wprowadzanie danych do bazy płacowej, sporządzanie list płac z programu płacowego.
 • Sporządzanie i opis wykazów potrąceń prawnych oraz prowadzenie korespondencji z sądami, komornikami, urzędami skarbowymi w zakresie zajęć wynagrodzenia.
 • Naliczanie innych należności dla pracowników i funkcjonariuszy.
 • Sporządzanie i wydawanie informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT11/40).
 • Realizowanie zadań administratora SWOP Płace.
 • Kontrola merytoryczna i formalno-rachunkowa naliczeń wynagrodzeń pracowników i uposażeń funkcjonariuszy.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • stanowisko pracy związane z realizowaniem zadań w zakresie wydatków osobowych, naliczania wynagrodzeń, praca przy komputerze oraz kompletowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji zadań.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • piętro III, winda x2, w pomieszczeniu znajdują się dwa stanowiska komputerowe, na których praca wykonywana jest przez pełen wymiar czasu pracy

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok stażu pracy w zakresie finansów
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów niezbędnych do właściwego wykonywania obowiązków (umiejętność ich wyszukiwania i zastosowania),
  • wiedza specjalistyczna, która warunkuje odpowiedni poziom merytoryczny realizowanych zadań,
  • umiejętności analityczne,
  • umiejętność obsługi programów komputerowych,
  • odpowiedzialność,
  • rzetelność,
  • systematyczność.

wymagania dodatkowe

 • kreatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność w wyszukiwaniu i zdobywaniu informacji,
 • ocenianie i wyciąganie wniosków z posiadanych informacji
 • przewidywanie długotrwałych skutków podjętych decyzji.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • list motywacyjny powinien zawierać numer ogłoszenia i nazwę stanowiska podanego w ogłoszeniu,
 • życiorys powinien zawierać numer PESEL ,
 • kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.

Termin składania dokumentów:

  07-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Wojewódzka Policji
  Wydział Kadr i Szkolenia
  Kochanowskiego 2a
  60-844 Poznań

Inne informacje:

  – dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61-84-127-29
  – zakwalifikowani kandydaci zostaną zaproszeni do wzięcia osobistego udziału w postępowaniu rekrutacyjnym,
  – listy kandydatów spełniających wymagania formalne umieszczone zostaną na stronie BIP KWP w Poznaniu pod numerem ogłoszenia.
  – metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna, (w zależności od ilości złożonych aplikacji zastrzega się możliwość odstąpienia od przeprowadzenia testu wiedzy)
  – wynagrodzenie według mnożnika 1.25 kwoty bazowej (tj. 2.342,30 zł. brutto + wysługa lat),
  – dokumenty można składać osobiście w sekretariacie Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Poznaniu lub przesłać pocztą (liczy się data stempla pocztowego),
  – dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi,
  – Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną