Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

 • Dolnośląski Komendant Wojewódzki Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw planowania i analiz ekonomicznych
 • w Wydziale Finansów

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
  ul. Podwale 31-33 50-040 Wrocław

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie analiz z wykonania budżetu przy wykorzystaniu specjalistycznego systemu komputerowego TREZOR na potrzeby kierownictwa i Komendy Głównej
 • sporządzanie miesięcznej analizy funduszu płac pracowników cywilnych oraz funkcjonariuszy
 • sporządzanie wniosków o zmianę limitów finansowych do Biura Finansów Komendy Głównej Policji
 • przeprowadzanie analiz pod względem wykorzystania środków pochodzących z rezerw celowych, środków pozabudżetowych oraz środków przyznanych w ramach programu modernizacji Policji
 • uczestniczenie w procesie tworzenia planu finansowego jednostki na kolejny rok budżetowy poprzez sporządzanie kalkulacji
 • sporządzanie planu wydatków na dany rok budżetowy dla poszczególnych wydziałów

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • -praca biurowa w siedzibie urzędu przy wykorzystaniu komputera

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca częściowo przy sztucznym oświetleniu
  – ograniczona możliwość poruszania się po budynku, brak możliwości dojazdu do windy, brak podjazdów oraz toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • ekonomiczne

 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o służbie cywilnej
  • szczegółowa znajomość klasyfikacji budżetowej
  • umiejętność interpretacji i korzystania z przepisów
  • umiejętność selekcji informacji, analitycznego i logicznego myślenia
  • umiejętność samodzielnego sporządzania analiz ekonomicznych
  • umiejętność współpracy w grupie, organizacji pracy własnej
  • umiejętność obsługi programu TREZOR
  • umiejętność obsługi programów komputerowych typu Word, Excel, Outlook Express
  • umiejętność kierowania grupą pracowników, umiejętność negocjacji

wymagania dodatkowe

 • 1 rok pracy w obszarze finansów publicznych
 • umiejętność obsługi programów Power Point, Access
 • przeszkolenie Rachunkowość zarządcza

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie, kwalifikacje, uprawnienia itp.

Termin składania dokumentów:

  19-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty można przesyłać drogą pocztową na adres:
  Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Podwale 31-33 50-040 Wrocław
  lub składać osobiście – za potwierdzeniem odbioru – w siedzibie KWP we Wrocławiu – wejście od ul. Podwale 31-33 w dni powszednie od poniedziałku do piątku między godziną 8.00 a 15.00

Inne informacje:

  W aplikacji kandydaci powinni wskazać numer ogłoszenia o naborze. Wysokość proponowanego wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik kwoty bazowej 0,823 co stanowi kwotę 1 542,17 zł brutto. O zakwalifikowaniu, niezakwalifikowaniu, sposobie rozparzenia aplikacji oraz zakończenia naboru kandydaci będą informowani drogą elektroniczną, w związku z tym w dokumentach należy podać adres poczty elektronicznej/e-mail. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną poinformowani drogą elektroniczną (telefonicznie w przypadku braku adresu e-mailowego) o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnych etapów naboru oraz o stosowanych technikach (metodach) selekcji (np. test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna, zadanie praktyczne).
  Uwaga! Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonywana jest poprzez kryterium kompletności i terminowości, na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym należy zwrócić uwagę, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  Aplikacje niekompletne, nie zawierające wskazanych w ogłoszeniu dokumentów i oświadczeń opatrzonych własnoręcznym podpisem kandydata lub złożone/nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Aplikacje można przesyłać tradycyjną drogą pocztową (znaczenie ma data stempla pocztowego) lub składając w Punkcie Obsługi Interesanta KWP we Wrocławiu. Do udziału w naborze zachęca się osoby niepełnosprawne. KWP we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach, publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach informacji o podobnym charakterze.